V čem spočívají certifikáty ISO a proč se vyplatí je mít?

Sobota 23.1.2021, 15:19

iso certifikace jk logistika clanek

Proč se nám i v této neleh­ké době způ­so­be­né pan­de­mií COVID 19, kdy vět­ši­na spo­leč­nos­tí hle­dá ces­ty ke sni­žo­vá­ní nákla­dů, vypla­tí vyna­klá­dat finanč­ní pro­střed­ky spo­je­né s cer­ti­fi­ka­cí ISO? Co mno­hé spo­leč­nos­ti od cer­ti­fi­ka­ce odra­zu­je? Co zís­ká­te, pokud bude­te mít ISO? Jaká je naše vlast­ní zku­še­nost s cer­ti­fi­ka­cí a jak ji vnímáme? 

Na úvod struč­ná defi­ni­ce dvou stě­žej­ních norem. Norma ISO 9001 je sys­té­mem manage­men­tu kva­li­ty v oblas­ti říze­ní pod­ni­ku a pro­ce­sů. V nor­mě jsou spe­ci­fi­ko­vá­ny poža­dav­ky, kte­ré spo­leč­nost pou­ží­vá zejmé­na pro smluv­ní úče­ly se zákaz­ní­kem, ale i s dodavatelem.

Norma ISO 14001 je mezi­ná­rod­ní nor­mou pro sys­tém envi­ron­men­tál­ní­ho manage­men­tu. Zaměřuje se na sle­do­vá­ní a zlep­šo­vá­ní čin­nos­tí pod­ni­ku v oblas­ti ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí. Získání a násled­né udr­žo­vá­ní cer­ti­fi­ka­ce ISO zna­me­ná pro spo­leč­nost urči­té náklady. 

Kromě vyna­lo­že­ní finanč­ních pro­střed­ků je cer­ti­fi­ka­ce spo­je­ná také s vyna­lo­že­ním času a úsi­lí mno­ha pra­cov­ní­ků napříč fir­mou, a to nad rámec jejich stan­dard­ních pra­cov­ních povin­nos­tí. To ve spous­tě firem bývá čas­to vět­ší pro­blém než vyna­lo­že­ní samot­ných finanč­ních pro­střed­ků. Dá se říct, že prá­ce na doku­men­tech spo­je­ných s ISO pra­cov­ní­ky vět­ši­nou obtě­žu­je a je pova­žo­vá­na za zby­teč­nou. Podle naše­ho názo­ru je to však z důvo­du nepo­cho­pe­ní fun­go­vá­ní fir­my jako orga­nis­mu. Certifikace je jen při­ro­ze­ným pokra­čo­vá­ním toho, co kaž­dá fir­ma od urči­té veli­kos­ti musí nut­ně dělat v oblas­ti nasta­vo­vá­ní inter­ních pro­ce­sů. Deset, dva­cet lidí ve fir­mě s malou fluk­tu­a­cí se ješ­tě domlu­ví, ale co v pří­pa­dě vět­ší­ho počtu pra­cov­ní­ků s růz­ný­mi úko­ly v obcho­du, pro­vo­zu nebo výrobě?

Je nezbyt­ně nut­né začít popi­so­vat pro­ce­sy, pra­cov­ní nápl­ně, postu­py, co a jak správ­ně dělat, kdy, co a komu pře­dat, aby kaž­dý věděl, jak má jeho prá­ce, pro­ces nebo pře­dá­vá­ní infor­ma­cí pro­bí­hat. Pokud dojde k roz­hod­nu­tí a k doho­dě o nasta­ve­ní kon­krét­ní­ho pra­cov­ní­ho pro­ce­su mezi spo­lu­pra­cov­ní­ky nebo oddě­le­ní­mi, je nut­né toto roz­hod­nu­tí nebo doho­du zazna­me­nat a popsat, aby příš­tě, pokud dojde k nesho­dě o tom co, kdo a jak má udě­lat, neby­lo potře­ba tuto zále­ži­tost zno­vu pro­jed­ná­vat a řešit. Pokud nastou­pí nový pra­cov­ník, dozví se z doku­men­ta­ce, jak kon­krét­ní pro­ce­sy v oblas­ti jeho zod­po­věd­nos­ti pro­bí­ha­jí. Samozřejmě, že dohod­nu­té a nasta­ve­né pro­ce­sy se v prů­bě­hu času mohou měnit. Proto je potře­ba ale­spoň jed­nou roč­ně pro­vést kon­t­ro­lu a potvr­dit, že stá­le pla­tí to, na čem jsme se mezi sebou dohod­li. To by měla dělat kaž­dá fir­ma bez ohle­du na to, zda se nechá cer­ti­fi­ko­vat pod­le ISO nebo ne. Pokud už nyní má vaše spo­leč­nost peč­li­vě nasta­ve­né a popsa­né pro­ce­sy, nebu­de pro vás pře­chod na ISO před­sta­vo­vat tako­vé nákla­dy. V pod­sta­tě udě­lá­te jen revi­zi a dopl­ně­ní chy­bě­jí­cích doku­men­tů tak, aby odpo­ví­da­ly plat­ným před­pi­sům. A co za to získáte?

Především pres­tiž, a to nejen v očích veřej­nos­ti, ale zejmé­na u zákaz­ní­ků – stá­va­jí­cích i poten­ci­ál­ních – čes­kých i zahra­nič­ních. Ano, ISO je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný stan­dard. Například pokud máte ISO 9001, má váš zákaz­ník jis­to­tu, že máte nasta­ve­nou urči­tou úro­veň kva­li­ty uvnitř spo­leč­nos­ti. Takový zákaz­ník pak upřed­nost­ní spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí, kte­rá dodr­žu­je ISO. V pra­xi jsme se již setka­li s mno­ha obchod­ní­mi pří­pa­dy, ke kte­rým bychom se nedo­sta­li, kdy­bychom ISO nemě­li. Dále zís­ká­te např. mož­nost účast­nit se výbě­ro­vé­ho říze­ní ve vel­kých zakáz­kách, nebo zakáz­kách pro stát­ní sprá­vu, kde je ISO vět­ši­nou vyža­do­vá­no. Certifikací dekla­ru­je­te vyso­kou odbor­nost a pro­fe­si­o­na­li­tu prá­ce, zod­po­věd­ný pří­stup k zákaz­ní­ko­vi či k život­ní­mu pro­stře­dí (ISO 14001) a to vše v sou­la­du s plat­nou legislativou.

JK Logistika a.s. je drži­te­lem cer­ti­fi­ká­tů ISO 9001 a ISO 14001 již od r. 2015. Začátkem roku 2021 spo­leč­nost čeká obha­jo­ba dru­hé­ho dozo­ro­vé­ho audi­tu pro ISO 9001 a ISO 14001. Integrovaný sys­tém manage­men­tu kva­li­ty a envi­ron­men­tál­ní­ho manage­men­tu vyu­ží­vá­me zejmé­na v oblas­ti pro­voz­ní a pro­ces­ní logis­ti­ky, skla­do­vá­ní a mani­pu­la­ce s mate­ri­á­lem, opti­ma­li­za­ce pro­vo­zů a pro­ce­sů, pro­de­ji a ser­vi­su elek­tric­kých taha­čů Movexx a trans­port­ních pro­střed­ků K.Hartwall. 

Pro naši spo­leč­nost je manage­ment kva­li­ty vel­kým pří­no­sem, a jsme pře­svěd­če­ni, že i v roce 2021 se nám obě nor­my poda­ří úspěš­ně obhájit.

Kontaktujte nás

Máte jakýkoliv dotaz?

Vyplňte následující formulář nebo nám zavolejte, jsme Vám plně k dispozici.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

15 + 1 =