Chráněná dílna (CHD)

Využijte chrá­ně­nou díl­nu pro pod­po­ru své výro­by (out­sour­cing výro­by). Výrobu v chrá­ně­né díl­ně zajiš­ťu­je­me zaměst­ná­vá­ním OZP (oso­by se zdra­vot­ním posti­že­ním) v reži­mu chrá­ně­né­ho trhu prá­ce buď:

fas|fa-square-full|

inter­ně, ve výrob­ním pro­ce­su a v pro­sto­rách zákaz­ní­ka, nebo

fas|fa-square-full|

exter­ně, for­mou koo­pe­ra­ce v našich dílnách

Věděli jste, že kaž­dá fir­ma má dle záko­na o zaměst­na­nos­ti povin­nost zaměst­ná­vat 4 % OZP (osob zdra­vot­ně posti­že­ných)? Například fir­ma s 250 zaměst­nan­ci musí zaměst­nat 10 OZP. Pokud toto nespl­ní, má na výběr ze 2 možností:

fas|fa-square-full|

Odvod do stát­ní­ho roz­počtu ve výši 2,5 násob­ku prů­měr­né měsíč­ní mzdy za 1. až 3. čtvrt­le­tí kalen­dář­ní­ho roku za kaž­dou neza­měst­na­nou OZP. Při 10 zaměst­nan­cích by v roce 2019 ten­to odvod činil 835.725 Kč.

fas|fa-square-full|

Odběr zbo­ží či slu­žeb ve výši 7 násob­ku prů­měr­né měsíč­ní mzdy za 1. až 3. čtvrt­le­tí kalen­dář­ní­ho roku za kaž­dou neza­měst­na­nou OZP. Při 10 zaměst­nan­cích by v roce 2019 náhrad­ní plně­ní čini­lo 2.340.030 Kč.

fas|fa-square-full|

Odvod do stát­ní­ho roz­počtu ve výši 2,5 násob­ku prů­měr­né měsíč­ní mzdy za 1. až 3. čtvrt­le­tí kalen­dář­ní­ho roku za kaž­dou neza­měst­na­nou OZP. Při 10 zaměst­nan­cích by v roce 2019 ten­to odvod činil 835.725 Kč.

fas|fa-square-full|

Odběr zbo­ží či slu­žeb ve výši 7 násob­ku prů­měr­né měsíč­ní mzdy za 1. až 3. čtvrt­le­tí kalen­dář­ní­ho roku za kaž­dou neza­měst­na­nou OZP. Při 10 zaměst­nan­cích by v roce 2019 náhrad­ní plně­ní čini­lo 2.340.030 Kč.

chranena dilna

Vhodné činnosti pro chráněné dílny:

fas|fa-square-full|

výro­ba, kompletace

fas|fa-square-full|

dokon­čo­va­cí mon­tá­že jed­no­du­chých výrobků

fas|fa-square-full|

ruč­ní opra­co­vá­ní výrobků

fas|fa-square-full|

bale­ní, pře­ba­lo­vá­ní dílů

fas|fa-square-full|

eti­ke­to­vá­ní, štítkování

fas|fa-square-full|

kva­li­ta­tiv­ní třídění

fas|fa-square-full|

úkli­do­vé čin­nos­ti, a dal­ší podob­né činnosti…

CHD šetří zejména náklady na:

fas|fa-square-full|

říze­ní pracovníků

fas|fa-square-full|

plá­no­vá­ní a orga­ni­za­ce práce

fas|fa-square-full|

kon­t­ro­la kva­li­ty výrobků

fas|fa-square-full|

mzdo­vou administrativu

fas|fa-square-full|

výběr a nábor zaměstnanců

fas|fa-square-full|

ško­le­ní zaměstnanců

fas|fa-square-full|

pra­cov­ní oděvy a ochran­né pomůcky

fas|fa-square-full|

BOZP

Hlavní výhody CHD:

fas|fa-square-full|

sní­že­ní počtu kme­no­vých zaměstnanců

fas|fa-square-full|

dal­ší pro­sto­ry ve Vašich budo­vách (v pří­pa­dě výro­by v exter­ní dílně)

fas|fa-square-full|

zvý­še­ní pres­ti­že Vaší fir­my v oblas­ti spo­le­čen­ské odpovědnosti

fas|fa-square-full|

spl­ně­ní zákon­né povinnosti

fas|fa-square-full|

sní­že­ní per­so­nál­ních nákladů

fas|fa-square-full|

daňo­vé úspory

Zaujala Vás možnost využití CHD?

Potřebujete více informací?

Vyplňte násle­du­jí­cí for­mu­lář nebo nám zavo­lej­te, jsme Vám plně k dispozici.

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

11 + 5 =