Ochranné prvky

Ochranné prvky

VIDEO: Ukázka – Jak fungují ochranné prvky ve skladu?

Podívejte se, jak fun­gu­jí ochran­né prv­ky Rack Armour v praxi.

Vlastníte regá­ly a zdá se Vám, že pla­tí­te hod­ně peněz za jejich opra­vy? Právě Vám ušet­ří dal­ší nákla­dy bez­peč­nost­ní prv­ky z PVC s tva­ro­vou pamě­tí, kte­ré mají opro­ti kovo­vým ochra­nám jed­nu nespor­nou výho­du. Totiž, že při stře­tu s plas­to­vým prv­kem nemů­že dojít k poško­ze­ní vozí­ku. Ochranné prv­ky jsou nedíl­nou sou­čás­tí kaž­dé­ho moder­ně vyba­ve­né­ho skla­du. Vytvářejí bez­peč­né pro­stře­dí a šet­ří vyso­ké nákla­dy za odstra­ňo­vá­ní škod po koli­zích a neho­dách. Díky našim prv­kům bude Vaše vyba­ve­ní skla­du méně opo­tře­be­né. V naší nabíd­ce najde­te růz­né dru­hy ochran­ných prv­ků v růz­ných barev­ných pro­ve­de­ních. Kontaktujte nás a my Vám pora­dí­me, kte­rý typ ochran­ných prv­ků pro Váš sklad vybrat.

Klíčové vlastnosti:

fas|fa-square-full|

Tlumí nára­zy a mini­ma­li­zu­jí škody

fas|fa-square-full|

Absorbují ener­gii nára­zu a zacho­va­jí si vzhled – tva­ro­vá paměť

fas|fa-square-full|

Snižují nákla­dy oprav po koli­zích a nehodách

fas|fa-square-full|

Chrání regá­ly, zdi, slou­py, stro­je, atd.

fas|fa-square-full|

Snadná insta­la­ce a údržba

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Vlastníte regá­ly a zdá se Vám, že pla­tí­te hod­ně peněz za jejich opra­vy? Právě Vám ušet­ří dal­ší nákla­dy bez­peč­nost­ní prv­ky z PVC s tva­ro­vou pamě­tí, kte­ré mají opro­ti kovo­vým ochra­nám jed­nu nespor­nou výho­du. Totiž, že při stře­tu s plas­to­vým prv­kem nemů­že dojít k poško­ze­ní vozí­ku. Ochranné prv­ky jsou nedíl­nou sou­čás­tí kaž­dé­ho moder­ně vyba­ve­né­ho skla­du. Vytvářejí bez­peč­né pro­stře­dí a šet­ří vyso­ké nákla­dy za odstra­ňo­vá­ní škod po koli­zích a neho­dách. Díky našim prv­kům bude Vaše vyba­ve­ní skla­du méně opo­tře­be­né. V naší nabíd­ce najde­te růz­né dru­hy ochran­ných prv­ků v růz­ných barev­ných pro­ve­de­ních. Kontaktujte nás a my Vám pora­dí­me, kte­rý typ ochran­ných prv­ků pro Váš sklad vybrat.

VIDEO: Ukázka – Jak fungují ochranné prvky ve skladu?

Podívejte se, jak fun­gu­jí ochran­né prv­ky Rack Armour v praxi.

Klíčové vlastnosti:

fas|fa-square-full|

Tlumí nára­zy a mini­ma­li­zu­jí škody

fas|fa-square-full|

Absorbují ener­gii nára­zu a zacho­va­jí si vzhled – tva­ro­vá paměť

fas|fa-square-full|

Snižují nákla­dy oprav po koli­zích a nehodách

fas|fa-square-full|

Chrání regá­ly, zdi, slou­py, stro­je, atd.

fas|fa-square-full|

Snadná insta­la­ce a údržba

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Zvažujete zvýšení bezpečnosti ve skladu?

Potřebujete k pro­duk­tu více informací?

Vyplňte násle­du­jí­cí for­mu­lář nebo nám zavo­lej­te, jsme Vám plně k dispozici.

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

11 + 6 =