Movexx AGV-Basic

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

9 + 8 =

Základní informace

Elektrický auto­ma­tic­ky vede­ný tahač AGV-Basic slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 1000 kg. Dokáže se pohy­bo­vat zce­la auto­nomně po pře­dem vyzna­če­né tra­ti. Připojit za něj může­te např. taž­nou soupra­vu vozí­ků spo­je­ných ojí. Tahač může­te vyu­žít pro auto­ma­tic­ké záso­bo­vá­ní výrob­ních linek, ve skla­du nebo při jiné automatizaci/robotizaci vašich pro­ce­sů. Díky optic­ké navi­ga­ci sta­čí pro změ­ny v tra­ti jen upra­vit zna­če­ní na pod­la­ze. Na roz­díl od induk­ce tak není potře­ba zasa­ho­vat do pod­la­hy. Kovovými štít­ky insta­lo­va­ný­mi podél tra­sy může­te taha­či dávat jed­no­du­ché pří­ka­zy jako např. zastav, zpo­mal, zrych­li. Odpojení taže­né­ho nákla­du je plně auto­ma­tic­ké. Připojení je buď manu­ál­ní nebo polo­au­to­ma­tic­ké (na přá­ní). Bezpečnost pro­vo­zu zajiš­ťu­je lase­ro­vý ske­ner, kte­rý dete­ku­je pře­káž­ky i oso­by a je plně nasta­vi­tel­ný. Tahač AGV-Basic je základ­ní model a hodí se pro jed­no­du­ché tra­sy a úko­ny. Chcete-li ale např. auto­ma­tic­ké při­po­je­ní i odpo­je­ní nákla­du, slo­ži­těj­ší úko­ny a tra­sy, RFID tech­no­lo­gii, pro­po­je­ní s WMS/ERP či vyš­ší úro­veň ovlá­dá­ní a nasta­ve­ní, urči­tě se podí­vej­te na AGV1000, AGV1000-UnderRider nebo AGV2500.

Baterie taha­če je lithi­o­vá a vel­mi snad­no vymě­ni­tel­ná, tak­že může pra­co­vat de fac­to bez ome­ze­ní, navíc ji může­te mezi­do­bí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: prů­my­sl, skla­dy, záso­bo­vá­ní výroby

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|remove_red_eye|

Optická navi­ga­ce = jed­no­du­ché řešení

mt|wb_iridescent|

Příkazy pomo­cí kovo­vých štítků

mt|brightness_auto|

Automatické odpo­je­ní vozíku

mt|brightness_medium|

Poloautomatické při­po­je­ní vozí­ku (na přání)

mt|wifi|

Skener na roz­po­zná­ní pře­ká­žek a osob

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní s kabelem 

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 36 Ah
Max. rych­lost 3,6 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 120 kg vč. baterie
V x Š x D 332 x 505 x 1051 mm

Movexx AGV-Basic

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický auto­ma­tic­ky vede­ný tahač AGV-Basic slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 1000 kg. Dokáže se pohy­bo­vat zce­la auto­nomně po pře­dem vyzna­če­né tra­ti. Připojit za něj může­te např. taž­nou soupra­vu vozí­ků spo­je­ných ojí. Tahač může­te vyu­žít pro auto­ma­tic­ké záso­bo­vá­ní výrob­ních linek, ve skla­du nebo při jiné automatizaci/robotizaci vašich pro­ce­sů. Díky optic­ké navi­ga­ci sta­čí pro změ­ny v tra­ti jen upra­vit zna­če­ní na pod­la­ze. Na roz­díl od induk­ce tak není potře­ba zasa­ho­vat do pod­la­hy. Kovovými štít­ky insta­lo­va­ný­mi podél tra­sy může­te taha­či dávat jed­no­du­ché pří­ka­zy jako např. zastav, zpo­mal, zrych­li. Odpojení taže­né­ho nákla­du je plně auto­ma­tic­ké. Připojení je buď manu­ál­ní nebo polo­au­to­ma­tic­ké (na přá­ní). Bezpečnost pro­vo­zu zajiš­ťu­je lase­ro­vý ske­ner, kte­rý dete­ku­je pře­káž­ky i oso­by a je plně nasta­vi­tel­ný. Tahač AGV-Basic je základ­ní model a hodí se pro jed­no­du­ché tra­sy a úko­ny. Chcete-li ale např. auto­ma­tic­ké při­po­je­ní i odpo­je­ní nákla­du, slo­ži­těj­ší úko­ny a tra­sy, RFID tech­no­lo­gii, pro­po­je­ní s WMS/ERP či vyš­ší úro­veň ovlá­dá­ní a nasta­ve­ní, urči­tě se podí­vej­te na AGV1000, AGV1000-UnderRider nebo AGV2500.

Baterie taha­če je lithi­o­vá a vel­mi snad­no vymě­ni­tel­ná, tak­že může pra­co­vat de fac­to bez ome­ze­ní, navíc ji může­te mezi­do­bí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: prů­my­sl, skla­dy, záso­bo­vá­ní výroby

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|remove_red_eye|

Optická navi­ga­ce = jed­no­du­ché řešení

mt|wb_iridescent|

Příkazy pomo­cí kovo­vých štítků

mt|brightness_auto|

Automatické odpo­je­ní vozíku

mt|brightness_medium|

Poloautomatické při­po­je­ní vozí­ku (na přání)

mt|wifi|

Skener na roz­po­zná­ní pře­ká­žek a osob

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní s kabelem 

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 36 Ah
Max. rych­lost 3,6 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 120 kg vč. baterie
V x Š x D 332 x 505 x 1051 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

14 + 10 =