Movexx AGV1000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

9 + 8 =

Základní informace

Elektrický auto­ma­tic­ky vede­ný tahač AGV1000 slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 1000 kg. Dokáže se pohy­bo­vat zce­la auto­nomně po pře­dem vyzna­če­né tra­se. Připojit za něj může­te např. taž­nou soupra­vu vozí­ků spo­je­ných ojí. Tahač může­te vyu­žít pro auto­ma­tic­ké záso­bo­vá­ní výrob­ních linek, ve skla­du nebo při jiné automatizaci/robotizaci vašich pro­ce­sů. Díky optic­ké navi­ga­ci sta­čí pro změ­ny v tra­ti pou­ze upra­vit zna­če­ní na pod­la­ze. Odpadá tedy nut­nost zasa­ho­vat do pod­la­hy. Oproti AGV-Basic je tahač vyba­ven tech­no­lo­gií RFID. Během jízdy se řídí sig­ná­ly RFID čipů umís­tě­ných podél tra­sy. Připojení i odpo­je­ní nákla­du pro­bí­há plně auto­ma­tic­ky (viz video). Manuální ovlá­dá­ní je mož­né pomo­cí doty­ko­vé­ho dis­ple­je na čele, tla­čít­ky na sto­ja­nu či kabe­lo­vým dál­ko­vým ovlá­dá­ním. Vzdálěně může­te tahač ovlá­dat kro­mě na PC také mobi­lem či table­tem. Napojení taha­če na WMS/ERP fun­gu­je přes wi-fi síť. V pra­xi to zna­me­ná, že jakmi­le se obje­ví v sys­té­mu úlo­ha, tahač ji začne auto­ma­tic­ky vyko­ná­vat. Bezpečnost pro­vo­zu jis­tí lase­ro­vý ske­ner, kte­rý dete­ku­je pře­káž­ky i oso­by v dosa­hu. Jeho para­me­t­ry jsou plně nasta­vi­tel­né. Určitě se podí­vej­te i na dal­ší auto­ma­tic­ké taha­če – AGV-Basic, AGV1000-UnderRider a AGV2500.

Baterie taha­če je lithi­o­vá a vel­mi snad­no vymě­ni­tel­ná, tak­že může pra­co­vat de fac­to bez ome­ze­ní, navíc ji může­te mezi­do­bí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: prů­my­sl, skla­dy, záso­bo­vá­ní výroby

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|remove_red_eye|

Optická navi­ga­ce = jed­no­du­ché řešení

mt|cast_connected|

Pokyny při­jí­má pomo­cí RFID štít­ků s čipem

mt|brightness_auto|

Automatické při­po­je­ní i odpo­je­ní vozíku

mt|public|

Propojení s WMS/ERP systémem

mt|video_label|

Barevný doty­ko­vý dis­plej (7″)

mt|tap_and_play|

Ovládání také pomo­cí mobi­lu a tabletu

mt|wifi|

Skener na roz­po­zná­ní pře­ká­žek a osob

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní s kabelem 

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 95 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 36 Ah
Max. rych­lost 4,5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 150 kg vč. baterie
V x Š x D 319 x 505 x 1051 mm

Movexx AGV1000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický auto­ma­tic­ky vede­ný tahač AGV1000 slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 1000 kg. Dokáže se pohy­bo­vat zce­la auto­nomně po pře­dem vyzna­če­né tra­se. Připojit za něj může­te např. taž­nou soupra­vu vozí­ků spo­je­ných ojí. Tahač může­te vyu­žít pro auto­ma­tic­ké záso­bo­vá­ní výrob­ních linek, ve skla­du nebo při jiné automatizaci/robotizaci vašich pro­ce­sů. Díky optic­ké navi­ga­ci sta­čí pro změ­ny v tra­ti pou­ze upra­vit zna­če­ní na pod­la­ze. Odpadá tedy nut­nost zasa­ho­vat do pod­la­hy. Oproti AGV-Basic je tahač vyba­ven tech­no­lo­gií RFID. Během jízdy se řídí sig­ná­ly RFID čipů umís­tě­ných podél tra­sy. Připojení i odpo­je­ní nákla­du pro­bí­há plně auto­ma­tic­ky (viz video). Manuální ovlá­dá­ní je mož­né pomo­cí doty­ko­vé­ho dis­ple­je na čele, tla­čít­ky na sto­ja­nu či kabe­lo­vým dál­ko­vým ovlá­dá­ním. Vzdálěně může­te tahač ovlá­dat kro­mě na PC také mobi­lem či table­tem. Napojení taha­če na WMS/ERP fun­gu­je přes wi-fi síť. V pra­xi to zna­me­ná, že jakmi­le se obje­ví v sys­té­mu úlo­ha, tahač ji začne auto­ma­tic­ky vyko­ná­vat. Bezpečnost pro­vo­zu jis­tí lase­ro­vý ske­ner, kte­rý dete­ku­je pře­káž­ky i oso­by v dosa­hu. Jeho para­me­t­ry jsou plně nasta­vi­tel­né. Určitě se podí­vej­te i na dal­ší auto­ma­tic­ké taha­če – AGV-Basic, AGV1000-UnderRider a AGV2500.

Baterie taha­če je lithi­o­vá a vel­mi snad­no vymě­ni­tel­ná, tak­že může pra­co­vat de fac­to bez ome­ze­ní, navíc ji může­te mezi­do­bí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: prů­my­sl, skla­dy, záso­bo­vá­ní výroby

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|remove_red_eye|

Optická navi­ga­ce = jed­no­du­ché řešení

mt|cast_connected|

Pokyny při­jí­má pomo­cí RFID štít­ků s čipem

mt|brightness_auto|

Automatické při­po­je­ní i odpo­je­ní vozíku

mt|public|

Propojení s WMS/ERP systémem

mt|video_label|

Barevný doty­ko­vý dis­plej (7″)

mt|tap_and_play|

Ovládání také pomo­cí mobi­lu a tabletu

mt|wifi|

Skener na roz­po­zná­ní pře­ká­žek a osob

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní s kabelem 

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 95 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 36 Ah
Max. rych­lost 4,5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 150 kg vč. baterie
V x Š x D 319 x 505 x 1051 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

9 + 4 =