Movexx BT4000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

14 + 3 =

Základní informace

Elektrický tahač BT4000 pro sedí­cí­ho řidi­če slou­ží k taže­ní nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 4000 kg. Hodí se pro mani­pu­la­ci taž­ných souprav spo­je­né ojí na del­ší vzdá­le­nos­ti (např. na letiš­ti). Připojit může­te také pří­věsy, val­ní­ky či pod­val­ní­ky. Tahač má výbor­ný polo­měr otá­če­ní a díky vel­kým kolům se skvě­le hodí k ven­kov­ní­mu pou­ži­tí. Je vel­mi jed­no­du­chý na pou­ží­vá­ní, ale i na ser­vis a údrž­bu. Vybavit ho může­te např. rámy pro taže­ní popel­nic a kon­tej­ne­rů nebo kabi­nou pro řidi­če (viz video). Hodí se také k taže­ní E‑rámů a pro záso­bo­vá­ní výro­by. Doporučujeme v kom­bi­na­ci s pře­prav­ní­mi vozí­ky od K.Hartwall.

Baterie toho­to taha­če je vesta­vě­ná. Pokud pre­fe­ru­je­te vymě­ni­tel­nou bate­rii, dopo­ru­ču­je­me např. T3500-Platform. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­bu, prů­my­sl, distribuce…

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

mt|fitness_center|

Vhodný pro mani­pu­la­ci vel­mi těž­ké­ho nákladu

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 3000 W, AC
Tažná síla až 4000 kg
Baterie Trakční, vesta­vě­ná, 24 V, 300 Ah
Max. rych­lost 16 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, 4.00–8 Superelastic
Váha 680 kg
V x Š x D 1279 x 850 x 1981 mm

Movexx BT4000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický tahač BT4000 pro sedí­cí­ho řidi­če slou­ží k taže­ní nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 4000 kg. Hodí se pro mani­pu­la­ci taž­ných souprav spo­je­né ojí na del­ší vzdá­le­nos­ti (např. na letiš­ti). Připojit může­te také pří­věsy, val­ní­ky či pod­val­ní­ky. Tahač má výbor­ný polo­měr otá­če­ní a díky vel­kým kolům se skvě­le hodí k ven­kov­ní­mu pou­ži­tí. Je vel­mi jed­no­du­chý na pou­ží­vá­ní, ale i na ser­vis a údrž­bu. Vybavit ho může­te např. rámy pro taže­ní popel­nic a kon­tej­ne­rů nebo kabi­nou pro řidi­če (viz video). Hodí se také k taže­ní E‑rámů a pro záso­bo­vá­ní výro­by. Doporučujeme v kom­bi­na­ci s pře­prav­ní­mi vozí­ky od K.Hartwall.

Baterie toho­to taha­če je vesta­vě­ná. Pokud pre­fe­ru­je­te vymě­ni­tel­nou bate­rii, dopo­ru­ču­je­me např. T3500-Platform. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­bu, prů­my­sl, distribuce…

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

mt|fitness_center|

Vhodný pro mani­pu­la­ci vel­mi těž­ké­ho nákladu

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 3000 W, AC
Tažná síla až 4000 kg
Baterie Trakční, vesta­vě­ná, 24 V, 300 Ah
Max. rych­lost 16 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, 4.00–8 Superelastic
Váha 680 kg
V x Š x D 1279 x 850 x 1981 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

1 + 15 =