Movexx MD1000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

4 + 2 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač MD1000 slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách o hmot­nos­ti až 1000 kg. Je určen spe­ci­ál­ně pro vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi koleč­ky, jejichž mani­pu­la­ce bývá obtíž­ná a čas­to je k tomu potře­ba dvou a více lidí. Na roz­díl od T1000-RZ nic nezve­dá, pou­ze tahá. Pomocí elek­tric­ké­ho zdvi­hu uchy­tí vozík hákem a svý­mi vid­li­ce­mi vytvo­ří pod vozí­kem pomoc­ná koleč­ka. Aby vše fun­go­va­lo, musí vid­li­ce s koleč­ky pře­sa­ho­vat polo­vi­nu dél­ky vozí­ku. Pak je vozík lehce ovla­da­tel­ný a k mani­pu­la­ci sta­čí 1 člo­věk. Samotný hák je mecha­nic­ký a vyro­be­ný na míru dané­mu pro­fi­lu. Jak jsme díky MD1000 ve fir­mě Schenker ušet­ři­li 1 pra­cov­ní­ka při mani­pu­la­ci těž­kých kle­cí, si může­te pře­číst v tom­to člán­ku, nebo se podí­vej­te na video.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie zabe­re pár vte­řin, tak­že při dvou bate­ri­ích je stroj k dis­po­zi­ci nepře­tr­ži­tě. Navíc lithi­o­vou bate­rii může­te bez obav nabí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, prů­my­sl, výrobu

et|icon_grid‑2×2|

Vhodný pro vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi kolečky

mt|local_shipping|

Vhodný pro naklád­ku a vyklád­ku náklad­ních vozidel

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku = snad­né uchycení

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 130 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 4,5 km/h
Kola Polyuretan, ø200×60 mm
Váha 80 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 775 – 1223 x 412 x 342 mm

Movexx MD1000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač MD1000 slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách o hmot­nos­ti až 1000 kg. Je určen spe­ci­ál­ně pro vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi koleč­ky, jejichž mani­pu­la­ce bývá obtíž­ná a čas­to je k tomu potře­ba dvou a více lidí. Na roz­díl od T1000-RZ nic nezve­dá, pou­ze tahá. Pomocí elek­tric­ké­ho zdvi­hu uchy­tí vozík hákem a svý­mi vid­li­ce­mi vytvo­ří pod vozí­kem pomoc­ná koleč­ka. Aby vše fun­go­va­lo, musí vid­li­ce s koleč­ky pře­sa­ho­vat polo­vi­nu dél­ky vozí­ku. Pak je vozík lehce ovla­da­tel­ný a k mani­pu­la­ci sta­čí 1 člo­věk. Samotný hák je mecha­nic­ký a vyro­be­ný na míru dané­mu pro­fi­lu. Jak jsme díky MD1000 ve fir­mě Schenker ušet­ři­li 1 pra­cov­ní­ka při mani­pu­la­ci těž­kých kle­cí, si může­te pře­číst v tom­to člán­ku, nebo se podí­vej­te na video.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie zabe­re pár vte­řin, tak­že při dvou bate­ri­ích je stroj k dis­po­zi­ci nepře­tr­ži­tě. Navíc lithi­o­vou bate­rii může­te bez obav nabí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, prů­my­sl, výrobu

et|icon_grid‑2×2|

Vhodný pro vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi kolečky

mt|local_shipping|

Vhodný pro naklád­ku a vyklád­ku náklad­ních vozidel

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku = snad­né uchycení

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 130 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 4,5 km/h
Kola Polyuretan, ø200×60 mm
Váha 80 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 775 – 1223 x 412 x 342 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

7 + 6 =