Movexx P300 800x1200

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

10 + 13 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný plo­ši­no­vý vozík P300 800x1200 slou­ží k hori­zon­tál­ní pře­pra­vě nákla­du do hmot­nos­ti až 750 kg. Na své plo­ši­ně o veli­kos­ti euro pale­ty vozí vše, co nechce­te z něja­ké­ho důvo­du dávat na pale­tu. Ať už jde o růz­né kra­bi­ce, bed­ny, pře­prav­ky, KLT boxy nebo tře­ba zava­za­dla. Zvlášť uži­teč­ný může být v mís­tech, kam nemů­že běž­ný vyso­kozdviž­ný vozík, např. ve vel­kých kan­ce­lá­řích. Ve skla­du zas poslou­ží jako vychys­tá­va­cí vozík pro drob­něj­ší mate­ri­ál. Na videu může­te vidět, jak vozí basy od piva v pivo­va­ru. Využití je mnoho.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie je tak rych­lá, že s taha­čem může­te pra­co­vat bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: vel­ké kan­ce­lá­ře, skla­dy, letiš­tě, nádra­ží, nemoc­ni­ce, pivo­va­ry, super­mar­ke­ty, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní společnosti…

fas|fa-cubes|

Vhodný pro pře­pra­vu kra­bic, beden, pře­pra­vek, KLT boxů apod.

mt|add_shopping_cart|

Vhodný jako vychys­tá­va­cí vozík při pickování

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 750 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 115 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 700 – 1275 x 800 x 1543 mm

Movexx P300 800x1200

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný plo­ši­no­vý vozík P300 800x1200 slou­ží k hori­zon­tál­ní pře­pra­vě nákla­du do hmot­nos­ti až 750 kg. Na své plo­ši­ně o veli­kos­ti euro pale­ty vozí vše, co nechce­te z něja­ké­ho důvo­du dávat na pale­tu. Ať už jde o růz­né kra­bi­ce, bed­ny, pře­prav­ky, KLT boxy nebo tře­ba zava­za­dla. Zvlášť uži­teč­ný může být v mís­tech, kam nemů­že běž­ný vyso­kozdviž­ný vozík, např. ve vel­kých kan­ce­lá­řích. Ve skla­du zas poslou­ží jako vychys­tá­va­cí vozík pro drob­něj­ší mate­ri­ál. Na videu může­te vidět, jak vozí basy od piva v pivo­va­ru. Využití je mnoho.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie je tak rych­lá, že s taha­čem může­te pra­co­vat bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: vel­ké kan­ce­lá­ře, skla­dy, letiš­tě, nádra­ží, nemoc­ni­ce, pivo­va­ry, super­mar­ke­ty, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní společnosti…

fas|fa-cubes|

Vhodný pro pře­pra­vu kra­bic, beden, pře­pra­vek, KLT boxů apod.

mt|add_shopping_cart|

Vhodný jako vychys­tá­va­cí vozík při pickování

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 750 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 115 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 700 – 1275 x 800 x 1543 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

5 + 1 =