Movexx T1000-Basic

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

1 + 2 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000-Basic slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Při taže­ní chytře vyu­ží­vá váhu své­ho nákla­du, tak­že samot­ný tahač važí jen cca 50 kg, navíc je vel­mi sklad­ný! Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Máte-li vozík se 4 otoč­ný­mi koleč­ky, může­te tahač buď vyba­vit dál­ko­vým ovlá­dá­ním, nebo zvo­lit např. MD1000, kte­rý je k tomu pří­mo urče­ný. Tahač může­te vyba­vit např. modu­lem pro taže­ní popel­nic a odpad­ko­vých kontejnerů.

Pro zapo­je­ní taha­če k vozí­ku je tře­ba změ­řit šíř­ku pro­fi­lu a zvo­lit hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li však tahat růz­né šíř­ky pro­fi­lů, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je vesta­vě­ná a hodí se zejmé­na do pro­vo­zů s niž­ší vytí­že­nos­tí. Pro čet­něj­ší vyu­ži­tí dopo­ru­ču­je­me taha­če s vymě­ni­tel­nou bate­rií (např. T1000), díky kte­ré může­te stroj vyu­ží­vat v pod­sta­tě nepře­tr­ži­tě. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie AGM vesta­vě­ná, 24 V, 22 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 40 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 1056 x 440 x 756 mm

Movexx T1000-Basic

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000-Basic slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Při taže­ní chytře vyu­ží­vá váhu své­ho nákla­du, tak­že samot­ný tahač važí jen cca 50 kg, navíc je vel­mi sklad­ný! Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Máte-li vozík se 4 otoč­ný­mi koleč­ky, může­te tahač buď vyba­vit dál­ko­vým ovlá­dá­ním, nebo zvo­lit např. MD1000, kte­rý je k tomu pří­mo urče­ný. Tahač může­te vyba­vit např. modu­lem pro taže­ní popel­nic a odpad­ko­vých kontejnerů.

Pro zapo­je­ní taha­če k vozí­ku je tře­ba změ­řit šíř­ku pro­fi­lu a zvo­lit hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li však tahat růz­né šíř­ky pro­fi­lů, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je vesta­vě­ná a hodí se zejmé­na do pro­vo­zů s niž­ší vytí­že­nos­tí. Pro čet­něj­ší vyu­ži­tí dopo­ru­ču­je­me taha­če s vymě­ni­tel­nou bate­rií (např. T1000), díky kte­ré může­te stroj vyu­ží­vat v pod­sta­tě nepře­tr­ži­tě. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie AGM vesta­vě­ná, 24 V, 22 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 40 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 1056 x 440 x 756 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

11 + 2 =