Movexx T1000‑D

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

5 + 3 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000‑D slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Oproti T1000 vyu­ží­vá ten­to tahač k taže­ní svo­ji vlast­ní váhu. Nízko polo­že­ný hák, 3 kola a váha přes 100 kg jsou ide­ál­ní pro při­po­je­ní vozí­ku s ojí. S elek­tric­kým zdvi­hem háku však zapo­jí­te i vozí­ky bez oje. Pro zapo­je­ní pří­vě­su, val­ní­ku či pod­val­ní­ku lze umís­tit hák i na hor­ní stra­nu taha­če. Tahač může­te vyba­vit např. modu­lem pro popel­ni­ce a odpad­ko­vé kon­tej­ne­ry (viz video), modu­lem pro nákup­ní koší­ky či letišt­ní zava­za­dlo­vé vozíky.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná, tak­že s ním může­te pra­co­vat bez ome­ze­ní. Protože je bate­rie lithi­o­vá, může­te ji dobí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také výkon­něj­ší T1500‑D.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|shopping_cart|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nákup­ní­mi vozíky

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 100 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 770 – 1152 x 445 x 1176 mm

Movexx T1000‑D

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000‑D slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Oproti T1000 vyu­ží­vá ten­to tahač k taže­ní svo­ji vlast­ní váhu. Nízko polo­že­ný hák, 3 kola a váha přes 100 kg jsou ide­ál­ní pro při­po­je­ní vozí­ku s ojí. S elek­tric­kým zdvi­hem háku však zapo­jí­te i vozí­ky bez oje. Pro zapo­je­ní pří­vě­su, val­ní­ku či pod­val­ní­ku lze umís­tit hák i na hor­ní stra­nu taha­če. Tahač může­te vyba­vit např. modu­lem pro popel­ni­ce a odpad­ko­vé kon­tej­ne­ry (viz video), modu­lem pro nákup­ní koší­ky či letišt­ní zava­za­dlo­vé vozíky.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná, tak­že s ním může­te pra­co­vat bez ome­ze­ní. Protože je bate­rie lithi­o­vá, může­te ji dobí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také výkon­něj­ší T1500‑D.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|shopping_cart|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nákup­ní­mi vozíky

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 100 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 770 – 1152 x 445 x 1176 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

7 + 2 =