Movexx T1000-Platform

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

4 + 2 =

Základní informace

Elektrický tahač T1000-Platform s plo­ši­nou pro sto­jí­cí­ho řidi­če slou­ží k taže­ní nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 1000 kg. Skvěle se hodí pro mani­pu­la­ci taž­ných souprav a pře­prav­ních vozí­ků na del­ší vzdá­le­nos­ti – např. na letiš­ti, v nemoc­ni­cích, ve skla­dech (viz video) nebo při záso­bo­vá­ní výro­by či mon­táž­ních linek (mil­krun). Pomocí mecha­nic­ké­ho háku lze tahat buď vozí­ky s ojí, ale i kla­sic­ky uchy­ce­ním za pro­fil vozí­ku. S elek­tric­kým zdvi­hem háku je zapo­je­ní snad­něj­ší. Vybavit ho může­te např. rámy pro taže­ní popel­nic a kon­tej­ne­rů či dál­ko­vým ovlá­dá­ním. Pořizujete-li taž­nou soupra­vu, dopo­ru­ču­je­me vyso­ce kva­lit­ní pře­prav­ní vozí­ky od K.Hartwall. Všechny jsou spo­lu kom­pa­ti­bil­ní, tak­že je může­te kom­bi­no­vat. Oproti kla­sic­kým taha­čům se T1000-Platform díky své jed­no­du­ché kon­struk­ci vel­mi snad­no pou­ží­vá, udr­žu­je i opra­vu­je. Funkci při­tom plní na výbornou.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Na roz­díl od vět­ši­ny taha­čů nemu­sí­te po vybi­tí T1000-Platform odsta­vit a dlou­ze měnit bate­rii. Výměna zabe­re něko­lik vte­řin a vy může­te pokra­čo­vat v prá­ci. Baterie je lithi­o­vá = snad­ná údrž­ba a dobí­je­ní kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také výkon­něj­ší T3500-Platform – novin­ka roku 2021!

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­bu, prů­my­sl, distribuce…

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 420 W, 24 V DC, 140 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 36 Ah
Max. rych­lost 6,6 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 106 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 1261 x 454 x 1229 mm

Movexx T1000-Platform

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický tahač T1000-Platform s plo­ši­nou pro sto­jí­cí­ho řidi­če slou­ží k taže­ní nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 1000 kg. Skvěle se hodí pro mani­pu­la­ci taž­ných souprav a pře­prav­ních vozí­ků na del­ší vzdá­le­nos­ti – např. na letiš­ti, v nemoc­ni­cích, ve skla­dech (viz video) nebo při záso­bo­vá­ní výro­by či mon­táž­ních linek (mil­krun). Pomocí mecha­nic­ké­ho háku lze tahat buď vozí­ky s ojí, ale i kla­sic­ky uchy­ce­ním za pro­fil vozí­ku. S elek­tric­kým zdvi­hem háku je zapo­je­ní snad­něj­ší. Vybavit ho může­te např. rámy pro taže­ní popel­nic a kon­tej­ne­rů či dál­ko­vým ovlá­dá­ním. Pořizujete-li taž­nou soupra­vu, dopo­ru­ču­je­me vyso­ce kva­lit­ní pře­prav­ní vozí­ky od K.Hartwall. Všechny jsou spo­lu kom­pa­ti­bil­ní, tak­že je může­te kom­bi­no­vat. Oproti kla­sic­kým taha­čům se T1000-Platform díky své jed­no­du­ché kon­struk­ci vel­mi snad­no pou­ží­vá, udr­žu­je i opra­vu­je. Funkci při­tom plní na výbornou.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Na roz­díl od vět­ši­ny taha­čů nemu­sí­te po vybi­tí T1000-Platform odsta­vit a dlou­ze měnit bate­rii. Výměna zabe­re něko­lik vte­řin a vy může­te pokra­čo­vat v prá­ci. Baterie je lithi­o­vá = snad­ná údrž­ba a dobí­je­ní kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také výkon­něj­ší T3500-Platform – novin­ka roku 2021!

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­bu, prů­my­sl, distribuce…

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 420 W, 24 V DC, 140 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 36 Ah
Max. rych­lost 6,6 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 106 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 1261 x 454 x 1229 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

12 + 11 =