Movexx T1000-RVS

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

3 + 13 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000-RVS slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Při tahá­ní chytře vyu­ží­vá váhu své­ho nákla­du, tak­že samot­ný tahač važí jen cca 50 kg, navíc je vel­mi sklad­ný! Konstrukce taha­če je opro­ti T1000 vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, díky kte­ré se lépe čis­tí a udr­žu­je. Hodí se tak do pro­vo­zů s vyso­ký­mi hygi­e­nic­ký­mi náro­ky jako zdra­vot­nic­tví, potra­vi­nář­ství apod. Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač vyu­ži­je­te pro běž­né trans­port­ní vozí­ky, kle­ce, vozí­ky na prádlo, ser­ví­ro­va­cí vozí­ky, ale i nemoc­nič­ní lůž­ka. S vaku­o­vý­mi pří­sav­ka­mi pak zapo­jí­te i nere­zo­vé nádo­by, nádr­že, var­ny atd. Dálkové ovlá­dá­ní umož­ní mani­pu­lo­vat i vozík se 4 otoč­ný­mi koleč­ky (viz video). Pro 4 otoč­ná koleč­ka dopo­ru­ču­je­me MD1000.

Před zapo­je­ním je nut­né změ­řit roz­mě­ry pro­fi­lu a zvo­lit hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li však mani­pu­lo­vat růz­né pro­fi­ly, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie za je tak rych­lá, že může­te stroj pou­ží­vat téměř nepře­tr­ži­tě. Údržba lithi­o­vé bate­rie je snad­ná, dobí­jet ji může­te kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se i výkon­něj­ší T1500-RVS.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, prá­del­ny, gastro a farmacii

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|wifi_tethering|

Vakuové pří­sav­ky (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 40 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 985 x 438 x 920 mm

Movexx T1000-RVS

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000-RVS slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Při tahá­ní chytře vyu­ží­vá váhu své­ho nákla­du, tak­že samot­ný tahač važí jen cca 50 kg, navíc je vel­mi sklad­ný! Konstrukce taha­če je opro­ti T1000 vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, díky kte­ré se lépe čis­tí a udr­žu­je. Hodí se tak do pro­vo­zů s vyso­ký­mi hygi­e­nic­ký­mi náro­ky jako zdra­vot­nic­tví, potra­vi­nář­ství apod. Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač vyu­ži­je­te pro běž­né trans­port­ní vozí­ky, kle­ce, vozí­ky na prádlo, ser­ví­ro­va­cí vozí­ky, ale i nemoc­nič­ní lůž­ka. S vaku­o­vý­mi pří­sav­ka­mi pak zapo­jí­te i nere­zo­vé nádo­by, nádr­že, var­ny atd. Dálkové ovlá­dá­ní umož­ní mani­pu­lo­vat i vozík se 4 otoč­ný­mi koleč­ky (viz video). Pro 4 otoč­ná koleč­ka dopo­ru­ču­je­me MD1000.

Před zapo­je­ním je nut­né změ­řit roz­mě­ry pro­fi­lu a zvo­lit hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li však mani­pu­lo­vat růz­né pro­fi­ly, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie za je tak rych­lá, že může­te stroj pou­ží­vat téměř nepře­tr­ži­tě. Údržba lithi­o­vé bate­rie je snad­ná, dobí­jet ji může­te kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se i výkon­něj­ší T1500-RVS.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, prá­del­ny, gastro a farmacii

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|wifi_tethering|

Vakuové pří­sav­ky (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 40 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 985 x 438 x 920 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

12 + 12 =