Movexx T1000-RZ

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

6 + 7 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000-RZ slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách o hmot­nos­ti až 1000 kg. Je navr­žen spe­ci­ál­ně pro pře­prav­ní vozí­ky se čtyř­mi otoč­ný­mi koleč­ky, jejichž mani­pu­la­ce bývá pro­ble­ma­tic­ká a čas­to je k tomu potře­ba dvou a více lidí. Tahač si pod vozík naje­de a na jed­né stra­ně ho při­zved­ne. Síla zdvi­hu až 600 kg je dosta­ču­jí­cí, pro­to­že tahač vozík pou­ze při­zve­dá­vá, čímž pře­vez­me trak­ci a vozík se sta­ne snad­no ovla­da­tel­ným. K mani­pu­la­ci vozí­ků se 4 oto­tč­ný­mi koleč­ky může­te pou­žít také MD1000, kte­rý fun­gu­je na tro­chu jiném principu.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie je vel­mi rych­lá, tak­že s taha­čem může­te pra­co­vat nepře­tr­ži­tě. Lithiová bate­rie je snad­ná na údrž­bu a může­te ji dobí­jet kdy­ko­liv chce­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také výkon­něj­ší T1500-RZS.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, prů­my­sl, výrobu

et|icon_grid‑2×2|

Vhodný pro vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi kolečky

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Síla zdvi­hu až 600 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 3,8 km/h, nastavitelná
Kola Vulcalon, ø200×50 mm
Váha 127 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 1269 x 638 x 1230 mm

Movexx T1000-RZ

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000-RZ slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách o hmot­nos­ti až 1000 kg. Je navr­žen spe­ci­ál­ně pro pře­prav­ní vozí­ky se čtyř­mi otoč­ný­mi koleč­ky, jejichž mani­pu­la­ce bývá pro­ble­ma­tic­ká a čas­to je k tomu potře­ba dvou a více lidí. Tahač si pod vozík naje­de a na jed­né stra­ně ho při­zved­ne. Síla zdvi­hu až 600 kg je dosta­ču­jí­cí, pro­to­že tahač vozík pou­ze při­zve­dá­vá, čímž pře­vez­me trak­ci a vozík se sta­ne snad­no ovla­da­tel­ným. K mani­pu­la­ci vozí­ků se 4 oto­tč­ný­mi koleč­ky může­te pou­žít také MD1000, kte­rý fun­gu­je na tro­chu jiném principu.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie je vel­mi rych­lá, tak­že s taha­čem může­te pra­co­vat nepře­tr­ži­tě. Lithiová bate­rie je snad­ná na údrž­bu a může­te ji dobí­jet kdy­ko­liv chce­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také výkon­něj­ší T1500-RZS.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, prů­my­sl, výrobu

et|icon_grid‑2×2|

Vhodný pro vozíky/klece se čtyř­mi otoč­ný­mi kolečky

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Síla zdvi­hu až 600 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 3,8 km/h, nastavitelná
Kola Vulcalon, ø200×50 mm
Váha 127 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 1269 x 638 x 1230 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

5 + 11 =