Movexx T1000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

13 + 11 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000 slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Při tahá­ní chytře vyu­ží­vá váhu své­ho nákla­du, tak­že samot­ný tahač važí asi 50 kg, navíc je vel­mi sklad­ný! Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 otoč­ná a 2 fix­ní koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač T1000 má veli­ce širo­ké vyu­ži­tí (viz foto). Kromě běž­ných pře­prav­ních vozí­ků může­te zapo­jit nákup­ní a zava­za­dlo­vé vozí­ky, kle­ce, nemoc­nič­ní lůž­ka, popel­ni­ce, odpad­ko­vé kon­tej­ne­ry a dal­ší. Vybavíte-li ho dál­ko­vým ovlá­dá­ním, může­te snad­no mani­pu­lo­vat s vozí­ky, kte­ré mají 4 otoč­ná koleč­ka. Pro ten­to typ mani­pu­la­ce zvlášť dopo­ru­ču­je­me tahač MD1000.

Pro zapo­je­ní taha­če k vozí­ku je tře­ba znát roz­mě­ry pro­fi­lu a zvo­lit správ­ný hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li však tahat růz­ně širo­ké pro­fi­ly, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák (viz video). Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie je tak rych­lá, že může­te stroj vyu­ží­vat bez ome­ze­ní. Lithiová bate­rie je snad­ná na údrž­bu – dobí­jet ji může­te kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se i výkon­něj­ší T1500.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

mt|shopping_cart|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nákup­ní­mi vozíky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|local_hotel|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nemoc­nič­ní­mi lůžky

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|local_shipping|

Vhodný pro naklád­ku a vyklád­ku náklad­ních vozidel

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 40 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 831 – 985 x 438 x 920 mm

Movexx T1000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1000 slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1000 kg. Při tahá­ní chytře vyu­ží­vá váhu své­ho nákla­du, tak­že samot­ný tahač važí asi 50 kg, navíc je vel­mi sklad­ný! Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 otoč­ná a 2 fix­ní koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač T1000 má veli­ce širo­ké vyu­ži­tí (viz foto). Kromě běž­ných pře­prav­ních vozí­ků může­te zapo­jit nákup­ní a zava­za­dlo­vé vozí­ky, kle­ce, nemoc­nič­ní lůž­ka, popel­ni­ce, odpad­ko­vé kon­tej­ne­ry a dal­ší. Vybavíte-li ho dál­ko­vým ovlá­dá­ním, může­te snad­no mani­pu­lo­vat s vozí­ky, kte­ré mají 4 otoč­ná koleč­ka. Pro ten­to typ mani­pu­la­ce zvlášť dopo­ru­ču­je­me tahač MD1000.

Pro zapo­je­ní taha­če k vozí­ku je tře­ba znát roz­mě­ry pro­fi­lu a zvo­lit správ­ný hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li však tahat růz­ně širo­ké pro­fi­ly, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák (viz video). Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie je tak rych­lá, že může­te stroj vyu­ží­vat bez ome­ze­ní. Lithiová bate­rie je snad­ná na údrž­bu – dobí­jet ji může­te kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se i výkon­něj­ší T1500.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

mt|shopping_cart|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nákup­ní­mi vozíky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|local_hotel|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nemoc­nič­ní­mi lůžky

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|local_shipping|

Vhodný pro naklád­ku a vyklád­ku náklad­ních vozidel

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 300 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 5 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 40 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 831 – 985 x 438 x 920 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

10 + 8 =