Movexx T1500

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

12 + 15 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1500 slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1500 kg. Oproti T1000 je výkon­něj­ší, ale i těž­ší, což mu zajiš­ťu­je vyš­ší sta­bi­li­tu a odol­nost např. vůči mokré­mu či kluz­ké­mu povrchu. Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač T1500 má vel­mi širo­ké vyu­ži­tí. Kromě běž­ných pře­prav­ních vozí­ků může­te zapo­jit např. nákup­ní koší­ky, zava­za­dlo­vé vozí­ky, kle­ce, nemoc­nič­ní lůž­ka, popel­ni­ce, kon­tej­ne­ry na odpad a dal­ší. Vybavíte-li ho dál­ko­vým ovlá­dá­ním, může­te snad­no tahat vozí­ky, kte­ré mají 4 otoč­ná koleč­ka. Pro ten­to typ mani­pu­la­ce spe­ci­ál­ně dopo­ru­ču­je­me MD1000.

Před zapo­je­ním k vozí­ku je nut­né změ­řit roz­mě­ry pro­fi­lu a zvo­lit hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li tahat růz­né šíř­ky pro­fi­lů, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna vybi­té bate­rie za novou zabe­re pár vte­řin, tak­že nemu­sí­te pro nabi­tí stroj odsta­vit. Údržba lithi­o­vé bate­rie je snad­ná a může­te ji dobí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

mt|shopping_cart|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nákup­ní­mi vozíky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|local_hotel|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nemoc­nič­ní­mi lůžky

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|local_shipping|

Vhodný pro naklád­ku a vyklád­ku náklad­ních vozidel

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1500 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 105 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 883 – 1332 x 487 x 1008 mm

Movexx T1500

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1500 slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1500 kg. Oproti T1000 je výkon­něj­ší, ale i těž­ší, což mu zajiš­ťu­je vyš­ší sta­bi­li­tu a odol­nost např. vůči mokré­mu či kluz­ké­mu povrchu. Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač T1500 má vel­mi širo­ké vyu­ži­tí. Kromě běž­ných pře­prav­ních vozí­ků může­te zapo­jit např. nákup­ní koší­ky, zava­za­dlo­vé vozí­ky, kle­ce, nemoc­nič­ní lůž­ka, popel­ni­ce, kon­tej­ne­ry na odpad a dal­ší. Vybavíte-li ho dál­ko­vým ovlá­dá­ním, může­te snad­no tahat vozí­ky, kte­ré mají 4 otoč­ná koleč­ka. Pro ten­to typ mani­pu­la­ce spe­ci­ál­ně dopo­ru­ču­je­me MD1000.

Před zapo­je­ním k vozí­ku je nut­né změ­řit roz­mě­ry pro­fi­lu a zvo­lit hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li tahat růz­né šíř­ky pro­fi­lů, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna vybi­té bate­rie za novou zabe­re pár vte­řin, tak­že nemu­sí­te pro nabi­tí stroj odsta­vit. Údržba lithi­o­vé bate­rie je snad­ná a může­te ji dobí­jet kdy­ko­liv potře­bu­je­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

mt|shopping_cart|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nákup­ní­mi vozíky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|local_hotel|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nemoc­nič­ní­mi lůžky

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|local_shipping|

Vhodný pro naklád­ku a vyklád­ku náklad­ních vozidel

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1500 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 105 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 883 – 1332 x 487 x 1008 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

10 + 4 =