Movexx T2500-CleanRoom

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

12 + 9 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T2500-CleanRoom slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 2500 kg. Jeho kon­struk­ce je vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, tak­že se lépe čis­tí a udr­žu­je. Je vhod­ný do pro­stře­dí s vyš­ší­mi hygi­e­nic­ký­mi náro­ky jako potra­vi­nář­ský či che­mic­ký prů­my­sl. Díky cer­ti­fi­ka­ci ATEX může být nasa­zen i do pro­vo­zů s nebez­pe­čím explo­ze. K taže­ní vyu­ží­vá přes 250 kg vlast­ní váhy a díky níz­ko polo­že­né­mu háku je ide­ál­ní pro zapo­je­ní vozí­ků s ojí. Vybavit však lze i mecha­nic­kým hákem, kte­rým vozík uchy­tí­te kla­sic­ky za pro­fil. Na přá­ní může­te mít elek­tric­ký zdvih háku, se kte­rým je zapo­je­ní snaž­ší. Zapojit může­te např. vozík, kte­rý má 2 pev­ná a 2 pohyb­li­vá koleč­ka, nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač může­te dále vyba­vit např. modu­lem pro popel­ni­ce a odpad­ko­vé kon­tej­ne­ry, modu­lem pro nákup­ní vozí­ky a letišt­ní zava­za­dlo­vé vozí­ky či vaku­o­vý­mi pří­sav­ka­mi, kte­rý­mi uchy­tí­te např. nere­zo­vé nádo­by na kolečkách.

Baterie taha­če je vesta­vě­ná. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se i slab­ší T1000-CleanRoom a T1500-CleanRoom.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, prá­del­ny, gastro a farmacii

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

fas|fa-bomb|

Vhodný do pro­stře­dí s nebez­pe­čím výbuchu (cer­ti­fi­ka­ce ATEX)

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|wifi_tethering|

Vakuové pří­sav­ky (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 2500 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 80 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 250 kg + 23 kg baterie
V x Š x D 1066 x 513 x 1147 mm

Movexx T2500-CleanRoom

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T2500-CleanRoom slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 2500 kg. Jeho kon­struk­ce je vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, tak­že se lépe čis­tí a udr­žu­je. Je vhod­ný do pro­stře­dí s vyš­ší­mi hygi­e­nic­ký­mi náro­ky jako potra­vi­nář­ský či che­mic­ký prů­my­sl. Díky cer­ti­fi­ka­ci ATEX může být nasa­zen i do pro­vo­zů s nebez­pe­čím explo­ze. K taže­ní vyu­ží­vá přes 250 kg vlast­ní váhy a díky níz­ko polo­že­né­mu háku je ide­ál­ní pro zapo­je­ní vozí­ků s ojí. Vybavit však lze i mecha­nic­kým hákem, kte­rým vozík uchy­tí­te kla­sic­ky za pro­fil. Na přá­ní může­te mít elek­tric­ký zdvih háku, se kte­rým je zapo­je­ní snaž­ší. Zapojit může­te např. vozík, kte­rý má 2 pev­ná a 2 pohyb­li­vá koleč­ka, nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač může­te dále vyba­vit např. modu­lem pro popel­ni­ce a odpad­ko­vé kon­tej­ne­ry, modu­lem pro nákup­ní vozí­ky a letišt­ní zava­za­dlo­vé vozí­ky či vaku­o­vý­mi pří­sav­ka­mi, kte­rý­mi uchy­tí­te např. nere­zo­vé nádo­by na kolečkách.

Baterie taha­če je vesta­vě­ná. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se i slab­ší T1000-CleanRoom a T1500-CleanRoom.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, prá­del­ny, gastro a farmacii

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

fas|fa-bomb|

Vhodný do pro­stře­dí s nebez­pe­čím výbuchu (cer­ti­fi­ka­ce ATEX)

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|wifi_tethering|

Vakuové pří­sav­ky (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 2500 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 80 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 250 kg + 23 kg baterie
V x Š x D 1066 x 513 x 1147 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

14 + 12 =