Movexx T2500-Scooter

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

4 + 5 =

Základní informace

Elektrický tahač T2500 Scooter pro sedí­cí­ho řidi­če slou­ží k taže­ní nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 2500 kg. Hodí se pro mani­pu­la­ci taž­ných souprav na del­ší vzdá­le­nos­ti – např. na letiš­ti, ve skla­dech nebo při záso­bo­vá­ní výro­by či mon­táž­ních linek (tzv. mil­krun). Pomocí mecha­nic­ké­ho háku lze tahat buď vozí­ky s ojí, ale i uchy­ce­ním za pro­fil vozí­ku. S elek­tric­kým zdvi­hem háku je zapo­je­ní snad­né. Tahač je vel­mi jed­no­du­chý na pou­ží­vá­ní, ale i na ser­vis a údrž­bu. Vybavit ho může­te např. rámy pro taže­ní popel­nic a kon­tej­ne­rů (viz video). Pořizujete-li taž­nou soupra­vu, dopo­ru­ču­je­me vyso­ce kva­lit­ní pře­prav­ní vozí­ky od K.Hartwall. Všechny jsou spo­lu kom­pa­ti­bil­ní, tak­že je může­te kombinovat.

Baterie taha­če je vesta­vě­ná a hodí se zejmé­na do pro­vo­zů s niž­ší vytí­že­nos­tí. Pokud chce­te spí­še vymě­ni­tel­nou bate­rii, dopo­ru­ču­je­me např. T3500-Platform. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­bu, prů­my­sl, distribuce…

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 750 W, 24 V DC, 140 rpm
Tažná síla až 2500 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 80 Ah
Max. rych­lost 8 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 295 kg + 23 kg baterie
V x Š x D 1075 x 511 x 1237 mm

Movexx T2500-Scooter

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický tahač T2500 Scooter pro sedí­cí­ho řidi­če slou­ží k taže­ní nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 2500 kg. Hodí se pro mani­pu­la­ci taž­ných souprav na del­ší vzdá­le­nos­ti – např. na letiš­ti, ve skla­dech nebo při záso­bo­vá­ní výro­by či mon­táž­ních linek (tzv. mil­krun). Pomocí mecha­nic­ké­ho háku lze tahat buď vozí­ky s ojí, ale i uchy­ce­ním za pro­fil vozí­ku. S elek­tric­kým zdvi­hem háku je zapo­je­ní snad­né. Tahač je vel­mi jed­no­du­chý na pou­ží­vá­ní, ale i na ser­vis a údrž­bu. Vybavit ho může­te např. rámy pro taže­ní popel­nic a kon­tej­ne­rů (viz video). Pořizujete-li taž­nou soupra­vu, dopo­ru­ču­je­me vyso­ce kva­lit­ní pře­prav­ní vozí­ky od K.Hartwall. Všechny jsou spo­lu kom­pa­ti­bil­ní, tak­že je může­te kombinovat.

Baterie taha­če je vesta­vě­ná a hodí se zejmé­na do pro­vo­zů s niž­ší vytí­že­nos­tí. Pokud chce­te spí­še vymě­ni­tel­nou bate­rii, dopo­ru­ču­je­me např. T3500-Platform. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­bu, prů­my­sl, distribuce…

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 750 W, 24 V DC, 140 rpm
Tažná síla až 2500 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 80 Ah
Max. rych­lost 8 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 295 kg + 23 kg baterie
V x Š x D 1075 x 511 x 1237 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

4 + 1 =