Movexx T6000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

11 + 4 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T6000 slou­ží k mani­pu­la­ci těž­ké­ho nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 6000 kg. Používá se hlav­ně v prů­mys­lu k taže­ní těž­kých stro­jů, zaří­ze­ní či výrob­ních polo­to­va­rů. Je určen pro objem­ná a jinak obtíž­ně mani­pu­lo­va­tel­ná bře­me­na. K taže­ní vyu­ží­vá přes 700 kg vlast­ní váhy a díky níz­ko polo­že­né­mu háku je ide­ál­ní pro zapo­je­ní pomo­cí oje. Zapojit umí ale i vozík bez oje – pomo­cí mecha­nic­ké­ho háku. Pro poho­dl­něj­ší při­po­je­ní může­te tahač vyba­vit elek­tric­kým zdvi­hem háku.

Baterie taha­če je vymě­ni­tel­ná díky sýs­té­mu pro snad­nou výmě­nu bate­rie (na přá­ní). Nemusíte tak stroj kvů­li nabí­je­ní odsta­vo­vat a může­te pra­co­vat dál bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také slab­ší T2500 a T3500.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|fitness_center|

Vhodný pro mani­pu­la­ci vel­mi těž­ké­ho nákladu

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|reply_all|

Systém pro snad­nou výmě­nu bate­rie (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 1100 W, 24 V DC, 90 rpm
Tažná síla až 6000 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 160 Ah
Max. rych­lost 4,2 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 700 kg + 46 kg baterie
V x Š x D 750 – 1269 x 807 x 1000 mm

Movexx T6000

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T6000 slou­ží k mani­pu­la­ci těž­ké­ho nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 6000 kg. Používá se hlav­ně v prů­mys­lu k taže­ní těž­kých stro­jů, zaří­ze­ní či výrob­ních polo­to­va­rů. Je určen pro objem­ná a jinak obtíž­ně mani­pu­lo­va­tel­ná bře­me­na. K taže­ní vyu­ží­vá přes 700 kg vlast­ní váhy a díky níz­ko polo­že­né­mu háku je ide­ál­ní pro zapo­je­ní pomo­cí oje. Zapojit umí ale i vozík bez oje – pomo­cí mecha­nic­ké­ho háku. Pro poho­dl­něj­ší při­po­je­ní může­te tahač vyba­vit elek­tric­kým zdvi­hem háku.

Baterie taha­če je vymě­ni­tel­ná díky sýs­té­mu pro snad­nou výmě­nu bate­rie (na přá­ní). Nemusíte tak stroj kvů­li nabí­je­ní odsta­vo­vat a může­te pra­co­vat dál bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také slab­ší T2500 a T3500.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|fitness_center|

Vhodný pro mani­pu­la­ci vel­mi těž­ké­ho nákladu

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|reply_all|

Systém pro snad­nou výmě­nu bate­rie (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 1100 W, 24 V DC, 90 rpm
Tažná síla až 6000 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 160 Ah
Max. rych­lost 4,2 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 700 kg + 46 kg baterie
V x Š x D 750 – 1269 x 807 x 1000 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

6 + 15 =