Testování tahačů Movexx

Líbí se Vám někte­rý z taha­čů Movexx, ale nejste si jis­tí, jak by fun­go­val ve Vašem pro­vo­zu? Vyzkoušejte ho. U nás máte pří­le­ži­tost zdar­ma otes­to­vat jaký­ko­liv Movexx, hra­dí­te pou­ze nákla­dy na dopra­vu a doba tes­to­vá­ní je dle doho­dy. Jak to fun­gu­je? Vyplníte náš for­mu­lář, kde zvo­lí­te, jaký Movexx chce­te tes­to­vat. My Vás bude­me co nejdří­ve kon­tak­to­vat, abychom zís­ka­li infor­ma­ce potřeb­né k vytvo­ře­ní nabíd­ky a spe­ci­fi­ka­ce stro­je, kte­rý bude vyho­vo­vat Vašemu pro­vo­zu a způ­so­bu užívání.

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

5 + 6 =