Přepravní vozík Lean Dolly

K.Hartwall logo

Přepravní vozík Lean Dolly

Prepravní vozík Dolly je základ­ním prv­kem štíhlé­ho řeše­ní od fir­my K.Hartwall. Je navr­žen pro pře­su­ny všech stan­dard­ních plas­to­vých KLT kon­tej­ne­rů a pře­pra­vek pou­ží­va­ných zvláš­tě v auto­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Přepravní vozí­ky Dolly je mož­no tahat, sto­ho­vat a snad­no inte­gro­vat do Vašeho auto­ma­ti­zo­va­né­ho sys­té­mu. Dolly se vyrá­bí v něko­li­ka růz­ných veli­kos­tech a pro­ve­de­ních. Nejčastěji pou­ží­va­né roz­mě­ry jsou 600 x 400 mm, 600 x 800 mm a 400 x 400 mm. Kolečka vozí­ku mohou být 2 pev­ná a 2 otoč­ná, nebo 4 otoč­ná. Všechny veli­kos­ti pře­prav­ních vozí­ku Dolly jsou kom­pa­ti­bil­ní s pale­to­vým adap­té­rem (viz níže) a záro­veň mohou být všech­ny vyba­ve­ny ojí a zapo­je­ny do tzv. „mil­krun vláč­ku“. Podrobnější úda­je o jed­not­li­vých typech pře­prav­ních vozí­ků Dolly najde­te v při­lo­že­ném pdf souboru.

VIDEO: Produkty štíhlé logistiky K.Hartwall

Podívejte se, jak vypa­da­jí výrob­ky spo­leč­nos­ti K.Hartwall pro štíh­n­lou logistiku…

Technické údaje (typ I, typ II)

Rozměry: 600 x 400 x 157 mm
Hmotnost: 6,3 kg
Velikost kole­ček: 100 mm
Typ kole­ček: 2 pev­ná, 2 otoč­ná (typ I)
4 pev­ná (typ II)
Nosnost: 250 kg

Hlavní benefity:

fas|fa-square-full|

Snadná mani­pu­la­ce

fas|fa-square-full|

Variabilita – něko­lik růz­ných provedení

fas|fa-square-full|

Možnost zapo­je­ní do „mil­krun vláčku“

fas|fa-square-full|

Kompatibilita s pale­to­vým adap­té­rem (viz níže)

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Lean Dolly typ I – VII_technická specifikace_EN.pdf

„Kliknutím na ten­to odkaz si může­te pro­hléd­nout (stáh­nout) ofi­ci­ál­ní doku­men­ta­ci pře­prav­ních vozí­ků Lean Dolly. Naleznete zde tech­nic­kou spe­ci­fi­ka­ci a popis jed­not­li­vých typů Dolly.“

Technické údaje (typ I, typ II)

Rozměry: 600 x 400 x 157 mm
Hmotnost: 6,3 kg
Velikost kole­ček: 100 mm
Typ kole­ček: 2 pev­ná, 2 otoč­ná (typ I)
4 pev­ná (typ II)
Nosnost: 250 kg

VIDEO: Produkty štíhlé logistiky K.Hartwall

Podívejte se, jak vypa­da­jí výrob­ky spo­leč­nos­ti K.Hartwall pro štíh­n­lou logistiku…

Hlavní benefity:

fas|fa-square-full|

Snadná mani­pu­la­ce

fas|fa-square-full|

Variabilita – něko­lik růz­ných provedení

fas|fa-square-full|

Možnost zapo­je­ní do „mil­krun vláčku“

fas|fa-square-full|

Kompatibilita s pale­to­vým adap­té­rem (viz níže)

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Lean Dolly typ I – VII_technická specifikace_EN.pdf

„Kliknutím na ten­to odkaz si může­te pro­hléd­nout (stáh­nout) ofi­ci­ál­ní doku­men­ta­ci pře­prav­ních vozí­ků Lean Dolly. Naleznete zde tech­nic­kou spe­ci­fi­ka­ci a popis jed­not­li­vých typů Dolly.“