Přepravní vozík Lean Shelf Wagon

K.Hartwall logo

Přepravní vozík Lean Shelf Wagon

Policový pře­prav­ní vozík Lean Shelf Wagon jsou v pod­sta­tě dva vozí­ky v jed­nom. Když ho roz­lo­ží­te, máte z něj Pallet Size Dolly. Stejně jako před­cho­zí vozí­ky je i ten­to kom­pa­ti­bil­ní se vše­mi vozí­ky K.Hartwall, může­te jej tedy bez obav při­po­jit ke své­mu „mil­krun vláč­ku“. Díky veli­kos­ti, kte­rá odpo­ví­dá pale­tě, a díky nasta­vi­tel­ným při­hrád­kám lze ten­to vozík per­fekt­ně zapl­nit stan­dard­ní­mi KLT boxy.

VIDEO: Tažné soupravy K.Hartwall (milkrun)

Tažné soupra­vy jsou slo­že­ny z taha­če a pře­prav­ních vozí­ků, kom­bi­no­vat lze růz­né dru­hy vozí­ků K.Hartwall.

Technické údaje 

Rozměry: 806 x 1260 x 1680 mm
Hmotnost: 108 – 120 kg
Typ kole­ček: 2 pev­ná, 2 otoč­ná, polyuretan
Velikost kole­ček: 160 mm
Nosnost poli­ce: 150 kg
Nosnost poli­ce nad 1,2 m: 100 kg
Nosnost cel­kem: 450 kg

Hlavní benefity:

fas|fa-square-full|

Nastavitelná výše přihrádek

fas|fa-square-full|

Možnost roz­lo­že­ní na Pallet size Dolly

fas|fa-square-full|

Kompatibilita s ostat­ní­mi vozí­ky K.Hartwall

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Lean Shelf Wagon_technická specifikace_EN.pdf

„Kliknutím na ten­to odkaz si může­te pro­hléd­nout (stáh­nout) ofi­ci­ál­ní doku­men­ta­ci Lean Shelf Wagon, kte­rá obsa­hu­je popis a tech­nic­kou specifikaci.“

Technické údaje 

Rozměry: 806 x 1260 x 1680 mm
Hmotnost: 108 – 120 kg
Typ kole­ček: 2 pev­ná, 2 otoč­ná, polyuretan
Velikost kole­ček: 160 mm
Nosnost poli­ce: 150 kg
Nosnost poli­ce nad 1,2 m: 100 kg
Nosnost cel­kem: 450 kg

VIDEO: Tažné soupravy K.Hartwall (milkrun)

Tažné soupra­vy jsou slo­že­ny z taha­če a pře­prav­ních vozí­ků, kom­bi­no­vat lze růz­né dru­hy vozí­ků K.Hartwall.

Hlavní benefity:

fas|fa-square-full|

Nastavitelná výše přihrádek

fas|fa-square-full|

Možnost roz­lo­že­ní na Pallet size Dolly

fas|fa-square-full|

Kompatibilita s ostat­ní­mi vozí­ky K.Hartwall

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Lean Shelf Wagon_technická specifikace_EN.pdf

„Kliknutím na ten­to odkaz si může­te pro­hléd­nout (stáh­nout) ofi­ci­ál­ní doku­men­ta­ci Lean Shelf Wagon, kte­rá obsa­hu­je popis a tech­nic­kou specifikaci.“