Novinka 2021: Tahač T3500-Platform utáhne až 3500 kg tažnou soupravu. V čem se liší od většiny konkurence?

Úterý 23.2.2021, 11:30

Elektrický tahač T3500-Platform je novin­kou roku 2021. Díky plo­ši­ně pro sto­jí­cí­ho řidi­če se hodí k taže­ní taž­ných souprav na del­ší vzdá­le­nos­ti do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 3500 kg. Oproti úspěš­né­mu mode­lu T1000-Platform je tak více než tři­krát výkon­něj­ší. Kde tahač nej­lé­pe vyu­ži­je­te? Jaké jsou jeho před­nos­ti? Čím se liší od svých konkurentů? 

Tahač T3500-Platform slou­ží zejmé­na k taže­ní něko­li­ka pře­prav­ních vozí­ků spo­je­ných ojí – taž­ných souprav. Využijete jej hlav­ně ve skla­dech a výrob­ních halách, kde zajiš­ťu­je pře­pra­vu zbo­ží a mate­ri­á­lu např. mezi skla­dem a výro­bou. V pro­vo­zu oce­ní­te jeho snad­né ovlá­dá­ní, níz­kou hmot­nost bate­rie a její rych­lou výmě­nu, výbor­ný polo­měr otá­če­ní, snad­ný ser­vis a údrž­bu či širo­kou šká­lu doplň­ko­vé­ho vyba­ve­ní a náhrad­ních dílů. Na videu může­te vidět tahač T3500-Platform v kom­bi­na­ci s E‑rámy od fir­my K.Hartwall, kte­ré také dodáváme.

VIDEO: Nový elektrický tahač T3500-Platform

Movexx T3500-Platform s E‑rámy K.Hartwall tvo­ří ide­ál­ní kom­bi­na­ci pro váš mil­krun systém.

zapojeni e ramu k.hartwall elektricky tahac s plosinou pro stojiciho ridice t3500

V porov­ná­ní s kla­sic­ký­mi taha­či kon­ku­renč­ních výrob­ců si vede vel­mi dob­ře. Celková hmot­nost stro­je je u vět­ši­ny kon­ku­ren­ce 1000 až 2000 kg a samot­ná bate­rie běž­ně váží 200 kg a více. Movexx váží pou­ze 500 kg včet­ně bate­rie. Díky níz­ké hmot­nos­ti stro­je může jeho bate­rie vážit jen 33 kg, což výraz­ně usnad­ňu­je mani­pu­la­ci a rych­lost pro­ce­su výmě­ny bate­rie. K taha­či je mož­né poří­dit sys­tém pro snad­nou výmě­nu bate­rie, s kte­rým bate­rii vel­mi rych­le vymě­ní­te za novou a může­te tak pra­co­vat bez ome­ze­ní. Baterie je již v zákla­du lithi­o­vá, tak­že ji může­te bez obav mezi­do­bí­jet kdy­ko­liv potřebujete.

Dalším důle­ži­tým para­me­t­rem je šíř­ka stro­je. Ta se u taha­čů toho­to typu běž­ně pohy­bu­je od 600 do 800 mm. Náš tahač je širo­ký nece­lých 700 mm, což je vzhle­dem k jeho výko­nu vel­mi dobré.

Nízká hmot­nost stro­je je důka­zem jeho jed­no­du­ché kon­struk­ce. Movexx sází na jed­no­du­chost pro­ve­de­ní u všech svých taha­čů a je to znát pře­de­vším při ser­vi­su a údrž­bě. Když potře­bu­je­te něco vyměnit/opravit či při­kou­pit něja­ký dopl­něk, je to zpra­vi­dla vel­mi jed­no­du­ché. Doplňkovou výba­vu a náhrad­ní díly najde­te pře­hled­ně i s obráz­ky v PDF sou­bo­ru u kaž­dé­ho modelu.

Ke všem taha­čům dopo­ru­ču­je­me poří­dit taž­nou soupra­vu slo­že­nou z vyso­ce kva­lit­ních pře­prav­ních vozí­ků od fir­my K.Hartwall. Všechny vozí­ky jsou spo­lu maxi­mál­ně kom­pa­ti­bil­ní a tvo­ří veli­ce prak­tic­ký uce­le­ný systém.

Elektrický tahač T3500-Platform je novin­kou roku 2021. Díky plo­ši­ně pro sto­jí­cí­ho řidi­če se hodí k taže­ní taž­ných souprav na del­ší vzdá­le­nos­ti do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 3500 kg. Oproti úspěš­né­mu mode­lu T1000-Platform je tak více než tři­krát výkon­něj­ší. Kde tahač nej­lé­pe vyu­ži­je­te? Jaké jsou jeho před­nos­ti? Čím se liší od svých konkurentů? 

Tahač T3500-Platform slou­ží zejmé­na k taže­ní něko­li­ka pře­prav­ních vozí­ků spo­je­ných ojí – taž­ných souprav. Využijete jej hlav­ně ve skla­dech a výrob­ních halách, kde zajiš­ťu­je pře­pra­vu zbo­ží a mate­ri­á­lu např. mezi skla­dem a výro­bou. V pro­vo­zu oce­ní­te jeho snad­né ovlá­dá­ní, níz­kou hmot­nost bate­rie a její rych­lou výmě­nu, výbor­ný polo­měr otá­če­ní, snad­ný ser­vis a údrž­bu či širo­kou šká­lu doplň­ko­vé­ho vyba­ve­ní a náhrad­ních dílů. Na videu může­te vidět tahač T3500-Platform v kom­bi­na­ci s E‑rámy od fir­my K.Hartwall, kte­ré také dodáváme.

VIDEO: Nový elektrický tahač T3500-Platform

Movexx T3500-Platform s E‑rámy K.Hartwall tvo­ří ide­ál­ní kom­bi­na­ci pro váš mil­krun systém.

V porov­ná­ní s kla­sic­ký­mi taha­či kon­ku­renč­ních výrob­ců si vede vel­mi dob­ře. Celková hmot­nost stro­je je u vět­ši­ny kon­ku­ren­ce 1000 až 2000 kg a samot­ná bate­rie běž­ně váží 200 kg a více. Movexx váží pou­ze 500 kg včet­ně bate­rie. Díky níz­ké hmot­nos­ti stro­je může jeho bate­rie vážit jen 33 kg, což výraz­ně usnad­ňu­je mani­pu­la­ci a rych­lost pro­ce­su výmě­ny bate­rie. K taha­či je mož­né poří­dit sys­tém pro snad­nou výmě­nu bate­rie, s kte­rým bate­rii vel­mi rych­le vymě­ní­te za novou a může­te tak pra­co­vat bez ome­ze­ní. Baterie je již v zákla­du lithi­o­vá, tak­že ji může­te bez obav mezi­do­bí­jet kdy­ko­liv potřebujete.

Dalším důle­ži­tým para­me­t­rem je šíř­ka stro­je. Ta se u taha­čů toho­to typu běž­ně pohy­bu­je od 600 do 800 mm. Náš tahač je širo­ký nece­lých 700 mm, což je vzhle­dem k jeho výko­nu vel­mi dobré.

Nízká hmot­nost stro­je je důka­zem jeho jed­no­du­ché kon­struk­ce. Movexx sází na jed­no­du­chost pro­ve­de­ní u všech svých taha­čů a je to znát pře­de­vším při ser­vi­su a údrž­bě. Když potře­bu­je­te něco vyměnit/opravit či při­kou­pit něja­ký dopl­něk, je to zpra­vi­dla vel­mi jed­no­du­ché. Doplňkovou výba­vu a náhrad­ní díly najde­te pře­hled­ně i s obráz­ky v PDF sou­bo­ru u kaž­dé­ho modelu.

Ke všem taha­čům dopo­ru­ču­je­me poří­dit taž­nou soupra­vu slo­že­nou z vyso­ce kva­lit­ních pře­prav­ních vozí­ků od fir­my K.Hartwall.Všechny vozí­ky jsou spo­lu maxi­mál­ně kom­pa­ti­bil­ní a tvo­ří veli­ce prak­tic­ký uce­le­ný systém.

zapojeni e ramu k.hartwall elektricky tahac s plosinou pro stojiciho ridice t3500

Movexx T3500-Platform

3500 kg

„Klikněte zde pro kopm­plet­ní tech­nic­ké úda­je, obráz­ky a videa taha­če T3500-Platform.“

Kontaktujte nás

Máte jakýkoliv dotaz?

Vyplňte následující formulář nebo nám zavolejte, jsme Vám plně k dispozici.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1 + 13 =