Revize regálů

revize regalu

Víte, že tech­nic­ké pro­hlíd­ky regá­lo­vých sys­té­mů a kon­struk­cí jsou povinné?

Pokud si nechá­te dodat a smon­to­vat pale­to­vé nebo poli­co­vé regá­ly nebo si jejich mon­táž zajis­tí­te své­po­mo­cí (v sou­la­du s návo­dem a plat­ný­mi před­pi­sy), musí­te dodr­žo­vat pra­vi­del­nou tech­nic­kou kon­t­ro­lu. Revizi pro­vá­dí odbor­ně způ­so­bi­lá oso­ba kaž­dých 12 měsíců.

Existují i výjim­ky? ANO!

Revize regá­lo­vé­ho sys­té­mu musí být pro­ve­de­na i po kaž­dém pře­mís­tě­ní, pře­stav­bě nebo jiné změ­ně v kon­struk­ci regá­lo­vé­ho sys­té­mu. Každou změ­nu nebo pře­stav­bu (zejmé­na výš­ko­vých úrov­ní) jste povin­ni kon­zul­to­vat s výrob­cem – doda­va­te­lem regálů.

revize regalu

Víte, že tech­nic­ké pro­hlíd­ky regá­lo­vých sys­té­mů a kon­struk­cí jsou povinné?

Pokud si nechá­te dodat a smon­to­vat pale­to­vé nebo poli­co­vé regá­ly nebo si jejich mon­táž zajis­tí­te své­po­mo­cí (v sou­la­du s návo­dem a plat­ný­mi před­pi­sy), musí­te dodr­žo­vat pra­vi­del­nou tech­nic­kou kon­t­ro­lu. Revizi pro­vá­dí odbor­ně způ­so­bi­lá oso­ba kaž­dých 12 měsíců.

Existují i výjim­ky? ANO!

Revize regá­lo­vé­ho sys­té­mu musí být pro­ve­de­na i po kaž­dém pře­mís­tě­ní, pře­stav­bě nebo jiné změ­ně v kon­struk­ci regá­lo­vé­ho sys­té­mu. Každou změ­nu nebo pře­stav­bu (zejmé­na výš­ko­vých úrov­ní) jste povin­ni kon­zul­to­vat s výrob­cem – doda­va­te­lem regálů.

Můžete regál pou­ží­vat, když vyka­zu­je něja­ká poškození?

Záleží na roz­sa­hu vad a poško­ze­ní. Co Vám může při­pa­dat jako zdán­li­vě drob­né poško­ze­ní, pod­le nor­my se může jed­nat o váž­něj­ší stav. Pokud nejsou dodr­že­ny bez­peč­nost­ní pod­mín­ky dané před­pi­sy dle plat­ných norem, je zaká­zá­na jaká­ko­liv mani­pu­la­ce mani­pu­lač­ních jed­no­tek a uží­vá­ní regá­lo­vé­ho sys­té­mu do doby odstra­ně­ní závad a nedostatků.

Proto je dob­ré radě­ji při­vo­lat odbor­ní­ka a nechat stav posou­dit jemu.

Z vlast­ní pra­xe se bohu­žel čas­to setká­vá­me prá­vě s výro­ky pro­vo­zo­va­te­lů skla­du, kdy si „mys­lí“, že regá­ly jsou v pořád­ku a nabou­ra­né díly nos­ných prv­ků nejsou tak závaž­né. Neuvědomují si však, jaké­mu rizi­ku vysta­vu­jí sebe, ale zejmé­na své zaměst­nan­ce. Proti tomu je inves­ti­ce do pro­hlíd­ky a pří­pad­né opra­vy regá­lu zane­dba­tel­ná.

Jak pro­hlíd­ku a revi­zi regá­lů zajistit?

Za pro­ve­de­ní kaž­do­roč­ní revi­ze regá­lo­vých sys­té­mů je zod­po­věd­ný pro­vo­zo­va­tel skla­du = Vy. Není pod­mín­kou, aby revi­zi uží­va­né­ho regá­lu pro­vá­děl doda­va­tel – výrob­ce. Obraťte se na nás, pro­ve­de­me revi­zi všech typů regá­lo­vých sys­té­mů a zajis­tí­me náhrad­ní díly včet­ně montáže.

Co pro Vás uděláme?

fas|fa-square-full|

Provedeme revi­zi regá­lů, vypra­cu­je­me reviz­ní zprá­vu a v pří­pa­dě vad navrh­ne­me náprav­ná opatření.

fas|fa-square-full|

Vypracujeme nabíd­ku na dodá­ní náhrad­ních dílů od jaké­ho­ko­li výrob­ce a zajis­tí­me mon­táž­ní práce.

fas|fa-square-full|

Zajistíme opra­vy a po odstra­ně­ní závad potvr­dí­me nově pro­vo­zu­schop­ný stav regá­lo­vé konstrukce.

fas|fa-square-full|

Termín příští revi­ze ohlí­dá­me za Vás a s před­sti­hem Vás bude­me kontaktovat.

Díky našim mohaletým zkušnostem pro Vás zajisíme také:

fas|fa-square-full|

Montáže i demon­tá­že regálů

fas|fa-square-full|

Skladové pro­sto­ry

fas|fa-square-full|

Stěhování skla­du

fas|fa-square-full|

A mno­ho dalšího…

fas|fa-square-full|

Stěhování skla­du

fas|fa-square-full|

A mno­ho dalšího…

Potřebujete rychle provést revizi?

Potřebujete se na coko­liv zeptat?

Vyplňte násle­du­jí­cí for­mu­lář nebo nám zavo­lej­te, jsme Vám plně k dispozici.

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

5 + 15 =