Regály a použité regály

Naše fir­ma dodá­vá všech­ny typy regá­lo­vých sys­té­mů a oce­lo­vých kon­struk­cí dle tech­no­lo­gií dostup­ných na trhu. Díky tomu umí­me vyho­vět jakým­ko­liv poža­dav­kům zákaz­ní­ka. Víme, jak efek­tiv­ně vyře­šit mís­to ve Vašem skla­du tak, aby nevzni­ka­ly ztrá­ty jak časo­vé, pro­sto­ro­vé či eko­no­mic­ké. Jsme schop­ni zajis­tit vše od pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce po mon­táž Vámi vybra­né­ho regá­lo­vé­ho syté­mu. Zajišťujeme revi­ze i ser­vis všech dílů. Více infor­ma­cí v sek­ci Revize regá­lů. Různé typy regá­lo­vých sys­té­mů jsou vhod­né pro skla­do­vá­ní růz­né­ho typu zbo­ží. Náš pra­cov­ník Vám pomů­že s výbě­rem indi­vi­du­ál­ní­ho řeše­ní pří­mo pro Vás a Vaši fir­mu. Více infor­ma­cí ohled­ně typů a mož­nos­tí regá­lů a oce­lo­vých kon­struk­cí nalez­ne­te níže na této strán­ce.
Podle toho, jest­li je skla­do­va­ný sor­ti­ment v mezi­ča­se od nasklad­ně­ní po násled­né vysklad­ně­ní v pohy­bu, dělí­me regá­lo­vé sys­témy na dva typy – sta­tic­ké a dynamické.

Statické regálové systémy

Paletové regály

Standardně se řeší roze­sta­vě­ním do uliček:

fas|fa-square-full|

Široká ulič­ka – eko­no­mic­ky výhod­né skla­do­vá­ni se snad­nou obslu­hou čel­ním vozí­kem či retrakem.

fas|fa-square-full|

Úzká ulič­ka – vyso­ká míra vyu­ži­tí skla­do­va­cí plo­chy s pří­mou dostup­nos­tí skla­do­va­né­ho zbo­ží, vhod­né pro zbo­ží se střed­ní a vel­kou obrát­ko­vos­tí, kdy obslu­ha mani­pu­lu­je sys­té­mo­vým vozíkem.

Paletové regály

Standardně se řeší roze­sta­vě­ním do uliček:

fas|fa-square-full|

Široká ulič­ka – eko­no­mic­ky výhod­né skla­do­vá­ni se snad­nou obslu­hou čel­ním vozí­kem či retrakem.

fas|fa-square-full|

Úzká ulič­ka – vyso­ká míra vyu­ži­tí skla­do­va­cí plo­chy s pří­mou dostup­nos­tí skla­do­va­né­ho zbo­ží, vhod­né pro zbo­ží se střed­ní a vel­kou obrát­ko­vos­tí, kdy obslu­ha mani­pu­lu­je sys­té­mo­vým vozíkem.

Konzolové regály

fas|fa-square-full|

Přehledné a sys­te­ma­tic­ké skla­do­vá­ní dlou­hých bře­men jako jsou trub­ky, des­ko­vi­na apod.

fas|fa-square-full|

Konzolový regál je tvo­řen z ver­ti­kál­ní­ho nos­ní­ku s postran­ní­mi kon­zo­la­mi vyro­be­ný­mi na poža­do­va­nou nos­nost bře­me­ne dle indi­vi­du­ál­ní­ho poža­dav­ku zákaz­ní­ka, v závis­los­ti i na roz­mís­tě­ní jed­not­li­vých kon­zo­lí, jejich rozpě­tí urču­je nos­nost celé konstrukce.

Konzolové regály

fas|fa-square-full|

Přehledné a sys­te­ma­tic­ké skla­do­vá­ní dlou­hých bře­men jako jsou trub­ky, des­ko­vi­na apod.

fas|fa-square-full|

Konzolový regál je tvo­řen z ver­ti­kál­ní­ho nos­ní­ku s postran­ní­mi kon­zo­la­mi vyro­be­ný­mi na poža­do­va­nou nos­nost bře­me­ne dle indi­vi­du­ál­ní­ho poža­dav­ku zákaz­ní­ka, v závis­los­ti i na roz­mís­tě­ní jed­not­li­vých kon­zo­lí, jejich rozpě­tí urču­je nos­nost celé konstrukce.

Policové regály

fas|fa-square-full|

Dobrý a pře­hled­ný pří­stup k jed­not­li­vé­mu zbo­ží, kte­rý je vhod­ný pro skla­do­vá­ní drob­ných skla­do­vých jed­no­tek jak v kra­bi­cích tak vol­ně, zajiš­ťu­jí­cí snad­ný pří­stup pro manu­ál­ní obslu­hu, kdy odpa­dá nut­nost kou­pě dal­ší techniky.

fas|fa-square-full|

Policové regá­ly jsou pro ten­to způ­sob skla­do­vá­ní vel­mi oblí­be­né a řadí se mezi pře­hled­né skla­do­va­cí sys­témy nená­roč­né na pro­voz a jsou eko­no­mic­ky výhod­né díky své níz­ké poři­zo­va­cí ceně.

Policové regály

fas|fa-square-full|

Dobrý a pře­hled­ný pří­stup k jed­not­li­vé­mu zbo­ží, kte­rý je vhod­ný pro skla­do­vá­ní drob­ných skla­do­vých jed­no­tek jak v kra­bi­cích tak vol­ně, zajiš­ťu­jí­cí snad­ný pří­stup pro manu­ál­ní obslu­hu, kdy odpa­dá nut­nost kou­pě dal­ší techniky.

fas|fa-square-full|

Policové regá­ly jsou pro ten­to způ­sob skla­do­vá­ní vel­mi oblí­be­né a řadí se mezi pře­hled­né skla­do­va­cí sys­témy nená­roč­né na pro­voz a jsou eko­no­mic­ky výhod­né díky své níz­ké poři­zo­va­cí ceně.

Vjezdové (drive-in) regály

fas|fa-square-full|

Princip skla­do­vá­ní jako pale­to­vý regál avšak s vět­ší mož­nos­tí skla­do­vat zbo­ží za sebou.

fas|fa-square-full|

Vysoké kapa­cit­ní vyu­ži­tí, přes­to bez­peč­né skla­do­vá­ní nestej­no­měr­ně zatí­že­ných palet. Vhodné pro skla­do­vá­ní zbo­ží cit­li­vé­ho na tlak. Obsluhováno vozí­ky, kte­ré mohou pří­mo mezi regá­lo­vé stojiny.

Vjezdové (drive-in) regály

fas|fa-square-full|

Princip skla­do­vá­ní jako pale­to­vý regál avšak s vět­ší mož­nos­tí skla­do­vat zbo­ží za sebou.

fas|fa-square-full|

Vysoké kapa­cit­ní vyu­ži­tí, přes­to bez­peč­né skla­do­vá­ní nestej­no­měr­ně zatí­že­ných palet. Vhodné pro skla­do­vá­ní zbo­ží cit­li­vé­ho na tlak. Obsluhováno vozí­ky, kte­ré mohou pří­mo mezi regá­lo­vé stojiny.

Dynamické regálové systémy

Posuvné regály

fas|fa-square-full|

Pro maxi­mál­ní vyu­ži­tí kapa­ci­ty skla­du, samo­stat­ná loka­ce po kaž­dou skla­do­va­cí jed­not­ku, ochra­na pro­ti krá­de­žím – lze uzamknout.

fas|fa-square-full|

Vhodné pro mra­zír­ny, archi­vy, skla­dy náhrad­ních dílů apod. Regály jsou umís­tě­ny na pojízd­ném hna­ném pod­voz­ku a pohy­bu­jí se po kolej­ni­cích zabu­do­va­ných v pod­la­ze. Regálové řady lze posou­vat manu­ál­ně nebo strojově.

Průtokové / spádové regály

fas|fa-square-full|

Možná auto­ma­ti­za­ce pro­ce­sů – úspo­ra nákla­dů za per­so­nál, vel­ké množ­ství zaklá­da­cích a odběr­ných míst, dob­ré kapa­cit­ní vyu­ži­tí prostoru.

fas|fa-square-full|

Skladová jed­not­ka je nasklad­ně­na na naklo­ně­nou váleč­ko­vou dráhu v kon­krét­ním kaná­lu. Přesouvá se z výše polo­že­né­ho kon­ce kaná­lu tak, jak jsou ode­bí­rá­ny skla­do­vé jed­not­ky, k níže polo­že­né­mu kon­ci. Posuv pro­bí­há automaticky.

Průtokové / spádové regály

fas|fa-square-full|

Možná auto­ma­ti­za­ce pro­ce­sů – úspo­ra nákla­dů za per­so­nál, vel­ké množ­ství zaklá­da­cích a odběr­ných míst, dob­ré kapa­cit­ní vyu­ži­tí prostoru.

fas|fa-square-full|

Skladová jed­not­ka je nasklad­ně­na na naklo­ně­nou váleč­ko­vou dráhu v kon­krét­ním kaná­lu. Přesouvá se z výše polo­že­né­ho kon­ce kaná­lu tak, jak jsou ode­bí­rá­ny skla­do­vé jed­not­ky, k níže polo­že­né­mu kon­ci. Posuv pro­bí­há automaticky.

Spádové úrovně

fas|fa-square-full|

Snadná dostup­nost zbo­ží v drob­ných oba­lech, vhod­né pro malé polož­ky – dob­ré vyu­ži­tí kapa­cit­ní­ho prostoru.

fas|fa-square-full|

Velké množ­ství zaklá­da­cích a odběr­ných míst. Variabilní sta­veb­ni­co­vý (modu­lár­ní) sys­tém. Zboží je na váleč­ko­vých lištách. Vhodné pro pro­vo­zy s vel­kou mírou vychystávání.

Spádové úrovně

fas|fa-square-full|

Snadná dostup­nost zbo­ží v drob­ných oba­lech, vhod­né pro malé polož­ky – dob­ré vyu­ži­tí kapa­cit­ní­ho prostoru.

fas|fa-square-full|

Velké množ­ství zaklá­da­cích a odběr­ných míst. Variabilní sta­veb­ni­co­vý (modu­lár­ní) sys­tém. Zboží je na váleč­ko­vých lištách. Vhodné pro pro­vo­zy s vel­kou mírou vychystávání.

Poloautomatický systém / Satelitní vozík (Shuttle)

fas|fa-square-full|

Výhodou jsou beze­spo­ru mini­mál­ní nákla­dy na per­so­nál a sys­tém říze­ní. Vysoké vyu­ži­tí pro­sto­ro­vé kapa­ci­ty. Vhodné pro vyso­ko­ob­rát­ko­vé zbo­ží, auto­ma­ti­zo­va­ný pro­ces. Nová for­ma skla­do­vá­ní, kte­rá vyu­ží­vá spe­ci­ál­ní sate­lit­ní vozík. Může být vyu­ži­to nezá­vis­le něko­lik sate­lit­ních vozí­ků, kte­ré mohou být mani­pu­lač­ní tech­ni­kou pře­mís­tě­ny do libo­vol­né­ho kanálu.

fas|fa-square-full|

Tento způ­sob skla­do­vá­ní je zejmé­na vhod­ný, pokud je v kaná­lu jeden druh zbo­ží. V regá­lu se sate­lit­ním vozí­kem je skla­do­va­ná jed­not­ka umís­tě­na na sate­lit­ní vozík, kte­rý pak pod­le pří­ka­zu dál­ko­vé­ho ovla­da­če pře­pra­ví jed­not­ku v kaná­lu na pozi­ci za posled­ní zasklad­ně­nou jednotku.

Poloautomatický systém / Satelitní vozík (Shuttle)

fas|fa-square-full|

Výhodou jsou beze­spo­ru mini­mál­ní nákla­dy na per­so­nál a sys­tém říze­ní. Vysoké vyu­ži­tí pro­sto­ro­vé kapa­ci­ty. Vhodné pro vyso­ko­ob­rát­ko­vé zbo­ží, auto­ma­ti­zo­va­ný pro­ces. Nová for­ma skla­do­vá­ní, kte­rá vyu­ží­vá spe­ci­ál­ní sate­lit­ní vozík. Může být vyu­ži­to nezá­vis­le něko­lik sate­lit­ních vozí­ků, kte­ré mohou být mani­pu­lač­ní tech­ni­kou pře­mís­tě­ny do libo­vol­né­ho kanálu.

fas|fa-square-full|

Tento způ­sob skla­do­vá­ní je zejmé­na vhod­ný, pokud je v kaná­lu jeden druh zbo­ží. V regá­lu se sate­lit­ním vozí­kem je skla­do­va­ná jed­not­ka umís­tě­na na sate­lit­ní vozík, kte­rý pak pod­le pří­ka­zu dál­ko­vé­ho ovla­da­če pře­pra­ví jed­not­ku v kaná­lu na pozi­ci za posled­ní zasklad­ně­nou jednotku.

Ocelové konstrukce a pochozí patra

fas|fa-square-full|

Kromě regá­lo­vých sys­té­mů jsou v našem port­fo­liu samo­stat­ně sto­jí­cí oce­lo­vé kon­struk­ce, kte­ré zefek­tiv­ní vyu­ži­tí Vašeho skla­do­vé­ho prostoru. 

fas|fa-square-full|

Lze je vyu­žít na poli­co­vé regá­ly, vol­né skla­do­vá­ní apod.

Ocelové konstrukce a pochozí patra

fas|fa-square-full|

Kromě regá­lo­vých sys­té­mů jsou v našem port­fo­liu samo­stat­ně sto­jí­cí oce­lo­vé kon­struk­ce, kte­ré zefek­tiv­ní vyu­ži­tí Vašeho skla­do­vé­ho prostoru. 

fas|fa-square-full|

Lze je vyu­žít na poli­co­vé regá­ly, vol­né skla­do­vá­ní apod.

Zvažujete stavbu regálového systému?

 

Rádi Vám pomů­že­me vybrat vhod­né řešení.

Vyplňte násle­du­jí­cí for­mu­lář nebo nám zavo­lej­te, jsme Vám plně k dispozici.

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

8 + 5 =