Jasná koncepce logistiky.

Jsme česká rodinná firma s dlouholetou praxí a know-how. Poskytujeme služby a dodáváme produkty v oblasti interní logistiky a skladování.

Co pro Vás uděláme?

fas|fa-comment-dots|

Poradenství a kon­zul­ta­ce. Nacházíme řeše­ní pro sni­žo­vá­ní nákla­dů opti­ma­li­za­cí logis­tic­kých pro­ce­sů. Rozumíme skla­do­vá­ní a o naše zna­los­ti se rádi podě­lí­me. Kontaktujte nás a domluv­te si s námi schůzku, my za Vámi při­je­de­me a pro­be­re­me s Vámi mož­nos­ti Vašeho skla­do­vá­ní. Za kon­zul­ta­ci si samo­zřej­mě nic neúčtujeme 🙂

fas|fa-users-cog|

Outsourcing inter­ní logis­ti­ky. Zbavíme Vás veš­ke­rých sta­ros­tí s Vaším skla­dem. Kompletně zajis­tí­me pro­voz Vašeho skla­du, aby fun­go­val efek­tiv­ně a s mini­mál­ní­mi nákla­dy. Více na strán­ce Outsourcing inter­ní logis­ti­ky.

fas|fa-dolly|

Manipulační tech­ni­ka pro štíhlou logis­ti­ku. Jsme výhrad­ní doda­va­tel pro Elektrické taha­če a mani­pu­lá­to­ry nizo­zem­ské znač­ky Movexx a auto­ri­zo­va­ný doda­va­tel pro Tažné soupra­vy a pře­prav­ní vozí­ky fin­ské znač­ky K.Hartwall.

fas|fa-warehouse|

Chráněná díl­na. Zajišťujeme výro­bu for­mou chrá­ně­né díl­ny. Výrobu lze zajis­tit jak exter­ně (v našich díl­nách), tak pří­mo u Vás, zále­ží na cha­rak­te­ru čin­nos­ti. Vhodné čin­nos­ti pro chrá­ně­nou díl­nu jsou např. výro­ba, kom­ple­ta­ce, bale­ní, štít­ko­vá­ní apod. Více na strán­ce Chráněná díl­na.

fas|fa-bullhorn|

Jsme čle­nem spol­ku SKLAD! Ten tvo­ří cel­kem osm spo­leč­nos­tí, kte­ré se věnu­jí obo­ru logis­ti­ky a kte­ré dohro­ma­dy posky­tu­jí kom­plet­ní řeše­ní pro fir­my od výstav­by budo­vy přes její vyba­ve­ní až po nasta­ve­ní vnitř­ních pro­ce­sů. Díky spo­lu­prá­ci čle­nů spol­ku SKLAD dosta­ne­te všech­ny služ­by a pro­duk­ty jako jeden celek od jed­no­ho sub­jek­tu. Více na www.sklad.cz.

fas|fa-file-medical-alt|

Optimalizace inter­ní logis­ti­ky. Zajistíme audit, ana­lý­zu a návrh opti­ma­li­za­ce pro váš sklad. Řešíme otáz­ky jako např. odstra­ně­ní nee­fek­tiv­ních pro­ce­sů, vyu­ži­tí pro­sto­ru, skla­do­vých kapa­cit, tech­nic­kých a per­so­nál­ních zdro­jů nebo opti­mál­ní napo­je­ní na výro­bu a dis­tri­buci. Více na strán­ce Optimalizace inter­ní logis­ti­ky.

fas|fa-pencil-ruler|

Vybavení pro skla­dy. Projektujeme a dodá­vá­me vyba­ve­ní pro pro­voz skla­dů jako Regály a pou­ži­té regá­ly. Pro zvý­še­ní bez­peč­nos­ti skla­du dodá­vá­me Bezpečnostní sys­témy pro vzv nebo Ochranné prv­ky.

fas|fa-wrench|

Revize regá­lů. Věděli jste, že revi­ze regá­lů by se měla pro­vá­dět ale­spoň jed­nou za 12 měsí­ců? V někte­rých pří­pa­dech i čas­tě­ji. Pokud potře­bu­je­te rych­le pro­vést revi­zi, může­te se obrá­tit na nás. Více na strán­ce Revize regá­lů.

fas|fa-medal|

Máme ISO! Každoročně úspěš­ně obha­ju­je­me cer­ti­fi­ka­ci ISO 9001 v oblas­ti kva­li­ty říze­ní a sys­té­mu manage­men­tu a ISO 14001 v oblas­ti ochra­ny život­ní­ho prostředí.

Novinky

„Zde si může­te pře­číst naše novin­ky, zají­ma­vos­ti a člán­ky ze svě­ta inter­ní logis­ti­ky. Všechny člán­ky najde­te v sek­ci Aktuálně.“

V čem spočívají certifikáty ISO a proč se vyplatí je mít?

V čem spočívají certifikáty ISO a proč se vyplatí je mít?

Proč se nám i v této neleh­ké době způ­so­be­né pan­de­mií COVID 19, kdy vět­ši­na spo­leč­nos­tí hle­dá ces­ty ke sni­žo­vá­ní nákla­dů, vypla­tí vyna­klá­dat finanč­ní pro­střed­ky spo­je­né s cer­ti­fi­ka­cí ISO? Co mnohé…

Náš tým

„Chcete se s námi spo­jit? Kontaktujte něko­ho z naše­ho týmu, jsme Vám plně k dis­po­zi­ci. Všechny kon­takt­ní úda­je najde­te v sek­ci Kontakty.“

AL foto

Ing. Antonín Líbal

ředi­tel

jk logistika logo kruh

JK Logistika a.s.

U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

MM foto

Michal Maršala

pro­voz­ní manažer

MMa foto

Ing. Markéta Mansfeldová

asi­s­tent­ka ředitele

MH foto 3

Ing. Michaela Hvězdová

pro­jek­to­vá manažerka

KS foto 2

Karel Šprojcar jn.

obchod­ní oddělení

Jasná koncepce logistiky.

Jsme česká rodinná firma s dlouholetou praxí a know-how. Poskytujeme služby a dodáváme produkty v oblasti interní logistiky a skladování.

Co pro Vás uděláme?

fas|fa-comment-dots|

Poradenství a kon­zul­ta­ce. Nacházíme řeše­ní pro sni­žo­vá­ní nákla­dů opti­ma­li­za­cí logis­tic­kých pro­ce­sů. Rozumíme skla­do­vá­ní a o naše zna­los­ti se rádi podě­lí­me. Kontaktujte nás a domluv­te si s námi schůzku, my za Vámi při­je­de­me a pro­be­re­me s Vámi mož­nos­ti Vašeho skla­do­vá­ní. Za kon­zul­ta­ci si samo­zřej­mě nic neúčtujeme 🙂

fas|fa-file-medical-alt|

Optimalizace inter­ní logis­ti­ky. Zajistíme audit, ana­lý­zu a návrh opti­ma­li­za­ce pro váš sklad. Řešíme otáz­ky jako např. odstra­ně­ní nee­fek­tiv­ních pro­ce­sů, vyu­ži­tí pro­sto­ru, skla­do­vých kapa­cit, tech­nic­kých a per­so­nál­ních zdro­jů nebo opti­mál­ní napo­je­ní na výro­bu a dis­tri­buci. Více na strán­ce Optimalizace inter­ní logis­ti­ky.

fas|fa-users-cog|

Outsourcing inter­ní logis­ti­ky. Zbavíme Vás veš­ke­rých sta­ros­tí s Vaším skla­dem. Kompletně zajis­tí­me pro­voz Vašeho skla­du, aby fun­go­val efek­tiv­ně a s mini­mál­ní­mi nákla­dy. Více na strán­ce Outsourcing inter­ní logis­ti­ky.

fas|fa-pencil-ruler|

Vybavení pro skla­dy. Projektujeme a dodá­vá­me vyba­ve­ní pro pro­voz skla­dů jako Regály a pou­ži­té regá­ly. Pro zvý­še­ní bez­peč­nos­ti skla­du dodá­vá­me Bezpečnostní sys­témy pro vzv nebo Ochranné prv­ky.

fas|fa-dolly|

Manipulační tech­ni­ka pro štíhlou logis­ti­ku. Jsme výhrad­ní doda­va­tel pro Elektrické taha­če a mani­pu­lá­to­ry nizo­zem­ské znač­ky Movexx a auto­ri­zo­va­ný doda­va­tel pro Tažné soupra­vy a pře­prav­ní vozí­ky fin­ské znač­ky K.Hartwall.

fas|fa-wrench|

Revize regá­lů. Věděli jste, že revi­ze regá­lů by se měla pro­vá­dět ale­spoň jed­nou za 12 měsí­ců? V někte­rých pří­pa­dech i čas­tě­ji. Pokud potře­bu­je­te rych­le pro­vést revi­zi, může­te se obrá­tit na nás. Více na strán­ce Revize regá­lů.

fas|fa-warehouse|

Chráněná díl­na. Zajišťujeme výro­bu for­mou chrá­ně­né díl­ny. Výrobu lze zajis­tit jak exter­ně (v našich díl­nách), tak pří­mo u Vás, zále­ží na cha­rak­te­ru čin­nos­ti. Vhodné čin­nos­ti pro chrá­ně­nou díl­nu jsou např. výro­ba, kom­ple­ta­ce, bale­ní, štít­ko­vá­ní apod. Více na strán­ce Chráněná díl­na.

fas|fa-medal|

Máme ISO! Každoročně úspěš­ně obha­ju­je­me cer­ti­fi­ka­ci ISO 9001 v oblas­ti kva­li­ty říze­ní a sys­té­mu manage­men­tu a ISO 14001 v oblas­ti ochra­ny život­ní­ho prostředí.

fas|fa-bullhorn|

Jsme čle­nem spol­ku SKLAD! Ten tvo­ří cel­kem osm spo­leč­nos­tí, kte­ré se věnu­jí obo­ru logis­ti­ky a kte­ré dohro­ma­dy posky­tu­jí kom­plet­ní řeše­ní pro fir­my od výstav­by budo­vy přes její vyba­ve­ní až po nasta­ve­ní vnitř­ních pro­ce­sů. Díky spo­lu­prá­ci čle­nů spol­ku SKLAD dosta­ne­te všech­ny služ­by a pro­duk­ty jako jeden celek od jed­no­ho sub­jek­tu. Více na www.sklad.cz.

Novinky

„Zde si může­te pře­číst naše novin­ky, zají­ma­vos­ti a člán­ky ze svě­ta inter­ní logis­ti­ky. Všechny člán­ky najde­te v sek­ci Aktuálně.“

V čem spočívají certifikáty ISO a proč se vyplatí je mít?

V čem spočívají certifikáty ISO a proč se vyplatí je mít?

Proč se nám i v této neleh­ké době způ­so­be­né pan­de­mií COVID 19, kdy vět­ši­na spo­leč­nos­tí hle­dá ces­ty ke sni­žo­vá­ní nákla­dů, vypla­tí vyna­klá­dat finanč­ní pro­střed­ky spo­je­né s cer­ti­fi­ka­cí ISO? Co mnohé…

Náš tým

„Chcete se s námi spo­jit? Kontaktujte něko­ho z naše­ho týmu, jsme Vám plně k dis­po­zi­ci. Všechny kon­takt­ní úda­je najde­te v sek­ci Kontakty.

jk logistika logo kruh

JK Logistika a.s.

U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

AL foto

Ing. Antonín Líbal

ředi­tel

MMa foto

Ing. Markéta Mansfeldová

asi­s­tent­ka ředitele

MM foto

Michal Maršala

pro­voz­ní manažer

MH foto 3

Ing. Michaela Hvězdová

pro­jek­to­vá manažerka

KS foto 2

Karel Šprojcar jn.

obchod­ní oddělení

AL foto

Ing. Antonín Líbal

ředi­tel

MM foto

Michal Maršala

pro­voz­ní manažer

KS foto 2

Karel Šprojcar jn.

obchod­ní oddělení

MMa foto

Ing. Markéta Mansfeldová

asi­s­tent­ka ředitele

MH foto 3

Ing. Michaela Hvězdová

pro­jek­to­vá manažerka

jk logistika logo kruh

JK Logistika a.s.

U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

Zaujal Vás nějaký produkt nebo služba?

Chcete se na coko­liv zeptat?

Vyplňte násle­du­jí­cí for­mu­lář nebo nám zavo­lej­te, jsme Vám plně k dispozici.

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

10 + 5 =