E‑Rámy (E‑Frames)

K.Hartwall logo

E‑Rámy (E‑Frames)

Systém CarryMore® E‑frame zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu tím, že umož­nu­je seřa­dit něko­lik vozí­ku s mate­ri­á­ly do jed­né taž­né soupra­vy. Systém tvo­ří tzv. mateř­ské vozí­ky ve tva­ru pís­me­ne „E“, kte­ré nesou dce­ři­né vozí­ky opat­ře­né koleč­ky, kte­rá se po dobu jízdy nedo­tý­ka­jí země. Dceřiné vozí­ky je mož­né naklá­dat na mateř­ské vozí­ky bez nut­nos­ti odpo­je­ní z vláč­ku a bez pou­ži­tí hyd­rau­li­ky. Odpojit je lze pou­hým stisk­nu­tím nož­ní­ho pedá­lu umís­tě­né­ho na E‑rámu. To zna­me­ná, že není potře­ba řešit pořa­dí vozí­ků ve vláč­ku. Do taž­né soupra­vy CarryMore® je mož­no zapo­jit až 6 E‑rámů a redu­ko­vat tak pro­voz vyso­kozdviž­ných vozí­ků, sní­žit nákla­dy, zlep­šit bez­peč­nost a zvý­šit cel­ko­vou efek­ti­vi­tu pro­vo­zu. E‑rám CarryMore® se vyrá­bí ve dvou vari­an­tách: Center Steer a Quad Steer (viz níže).

Center Steer

E‑rám Center Steer má jed­no před­ní a jed­no zad­ní otoč­né koleč­ko plus dvě cen­t­rál­ní pev­ná koleč­ka. Přední a zad­ní otoč­ná kola soupra­vy jsou odpru­že­ná, aby byla koleč­ka stá­le v kon­tak­tu s pod­la­hou za všech okol­nos­tí. Odpružení také sni­žu­je hluč­nost. Tento vozík poj­me až 1000 kilo­gra­mů nákladu.

Technické údaje 

Rozměr plat­for­my: 1200 x 800 mm
Rozměr rámu: 2549 x 1091 x 380 mm
Hmotnost: 217 kg
Nosnost 8 km/h: 1000 kg
Nosnost 11 km/h: 1000 kg
Nosnost 16 km/h: 850 kg
Max. stou­pá­ní: 9,5 %
Kola: 2 otoč. vpře­du a vza­du, 2 pev­ná po stra­nách, polyuretan

Quad Steer

E‑rám Quad Steer má na roz­díl od Center Steer všech­na 4 koleč­ka pev­ná. Přední nápra­va se však otá­čí spo­lu s vodí­cí ojí, což umož­ňu­je per­fekt­ní kopí­ro­vá­ní vodí­cí oje u všech při­po­je­ných E‑rámů, čímž se sni­žu­jí náro­ky na pro­stor. Oproti Center Steer má Quad Steer lep­ší polo­měr zatá­če­ní a vyš­ší kapa­ci­tu nákla­du (1500 kg).

Technické údaje 

Rozměr plat­for­my: 1200 x 800 mm
Rozměr rámu: 2866 x 1214 x 430 mm
Hmotnost: 231 kg
Nosnost 8 km/h: 1500 kg
Nosnost 11 km/h: 1100 kg
Nosnost 16 km/h: 750 kg
Max. stou­pá­ní: 9,5 %
Kola: 4 pev­ná, polyuretan

Dceřiný vozík (Daughter unit)

Dceřiný vozík nebo­li Daughter unit má roz­mě­ry 1200 mm x 800 mm a obsa­hu­je dvě pev­ná a dvě otoč­ná koleč­ka, nebo 4 otoč­ná koleč­ka. Může nést pale­ty nebo vel­ké kra­bi­ce s mate­ri­á­lem až do cel­ko­vé hmot­nos­ti 1500 kg. Podvozek je vyro­ben z těž­ké oce­lo­vé kon­struk­ce a obsa­hu­je zvý­še­né rohy pro uchy­ce­ní pale­ty. Váha samot­né­ho pod­voz­ku je 51 kg.

Technické údaje 

Rozměr plat­for­my: 1200 x 800 mm
Rozměr rámu: 1240 x 985 x 302 mm
Hmotnost: 51 kg
Výška s ojí: 1020 mm
Kola: 2 otoč­ná, 2 pev­ná, polyamid
4 otoč­ná, polyamid

VIDEO: Připojení k E‑rámu je snadné a bez použití hydrauliky

Podívejte se, jak pro­bí­há při­po­je­ní a odpo­je­ní dce­ři­né jed­not­ky k E‑rámům K.Hartwall

VIDEO: E‑rámy K.Hartwall dokonale kopírují dráhu tahače

Podívejte se, jak fun­gu­jí E‑rámy v praxi.

Hlavní benefity použití E‑rámů:

fas|fa-square-full|

Patentovaná tech­no­lo­gie „Elemate“ – žád­ná hyd­rau­li­ka či pne­u­ma­ti­ka pro zdvih – jed­no­du­chý mecha­nic­ký chod

fas|fa-square-full|

Při pře­pra­vě jsou koleč­ka pod­voz­ků nad zemí

fas|fa-square-full|

Není potře­ba odpo­jo­vat E‑rámy taž­né soupra­vy při naklád­ce a vyklád­ce pod­voz­ků s nákladem

fas|fa-square-full|

Zlepšuje ergo­no­mii prá­ce pro obsluhu

fas|fa-square-full|

Systém CarryMore® eli­mi­nu­je potře­bu vyso­kozdviž­ných vozí­ků a sni­žu­je rizi­ko nehod ve výro­bě a u mon­táž­ních linek

fas|fa-square-full|

Nižší nákla­dy na údržbu

fas|fa-square-full|

Umožňuje pře­pra­vu men­ších a vět­ších bře­men ve stej­né vla­ko­vé soupravě

fas|fa-square-full|

Rychlejší doda­cí časy – naklád­ka a vyklád­ka pro­bí­há již během něko­li­ka sekund

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

E‑rám (E‑frame)_technická specifikace_EN.pdf

„Kliknutím na ten­to odkaz si může­te pro­hléd­nout (stáh­nout) ofi­ci­ál­ní doku­men­ta­ci k E‑rámům (E‑frames) K.Hartwall, kte­rá obsa­hu­je popis a tech­nic­kou specifikaci.“