Paletový adaptér Lean Adaptor Pallet

K.Hartwall logo

Paletový adaptér Lean Adaptor Pallet

Paletový adap­tér je uni­kát­ní paten­to­va­ný výro­bek, kte­rý usnad­ňu­je mani­pu­la­ci a pře­pra­vu Dolly pře­prav­ních vozí­ků. S vozí­ky Dolly je mož­no manu­ál­ně najet dovnitř pale­ty, čímž se zablo­ku­jí koleč­ka a náklad lze pak snad­no skla­do­vat, pře­pra­vo­vat pomo­cí VZV a dokon­ce i sto­ho­vat. Paletový adap­tér se tak cho­vá stej­ně jako kla­sic­ká pale­ta. Palety s nalo­že­ný­mi DOLLY vozí­ky je mož­no sto­ho­vat do dvou pater pro úče­ly pře­pra­vy vyso­kozdviž­ným vozí­kem a při běž­né dopra­vě, nebo do tří pater pro úče­ly inter­ní­ho skla­do­vá­ní. Prázdné pale­ty je mož­no sto­ho­vat do 20 pater pro úče­ly skla­do­vá­ní a dopra­vy. Proti pohy­bu zajis­tí vozí­ky pás­ko­va­cí zaří­ze­ní EasyStrap.

VIDEO: Srovnání – klasická nakládka vs. nakládka s paletovým adaptérem

Podívejte se, jak jed­no­du­še lze naklá­dat pomo­cí pale­to­vé­ho adap­té­ru K.Hartwall.

Technické údaje 

Rozměry: 1200 x 800 x 120 mm
Hmotnost: 37 kg
Kapacita: 4 x Dolly 600 x 400 mm
6 x Dolly 400 x 400 mm
2 x Dolly 600 x 800 mm
Stohování: 2 pat­ra (při pře­pra­vě 1 patro)
Nosnost: 1000 kg

Hlavní benefity:

fas|fa-square-full|

Snižuje čas na manipulaci

fas|fa-square-full|

Lze nabrat na vid­li­ce VZV

fas|fa-square-full|

Lze usklad­nit do regálů

fas|fa-square-full|

Lze naklá­dat a pře­pra­vo­vat náklad­ním vozem

fas|fa-square-full|

Lze sto­ho­vat – úspo­ra prostoru

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Lean Adaptor Pallet_technická specifikace_EN.pdf

„Kliknutím na ten­to odkaz si může­te pro­hléd­nout (stáh­nout) ofi­ci­ál­ní doku­men­ta­ci pale­to­vé­ho adap­té­ru Lean Adaptor Pallet, kte­rá obsa­hu­je popis a tech­nic­kou specifikaci.“

Technické údaje 

Rozměry: 1200 x 800 x 120 mm
Hmotnost: 37 kg
Kapacita: 4 x Dolly 600 x 400 mm
6 x Dolly 400 x 400 mm
2 x Dolly 600 x 800 mm
Stohování: 2 pat­ra (při pře­pra­vě 1 patro)
Nosnost: 1000 kg

VIDEO: Srovnání – klasická nakládka vs. nakládka s paletovým adaptérem

Podívejte se, jak jed­no­du­še lze naklá­dat pomo­cí pale­to­vé­ho adap­té­ru K.Hartwall.

Hlavní benefity:

fas|fa-square-full|

Snižuje čas na manipulaci

fas|fa-square-full|

Lze nabrat na vid­li­ce VZV

fas|fa-square-full|

Lze usklad­nit do regálů

fas|fa-square-full|

Lze naklá­dat a pře­pra­vo­vat náklad­ním vozem

fas|fa-square-full|

Lze sto­ho­vat – úspo­ra prostoru

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Lean Adaptor Pallet_technická specifikace_EN.pdf

„Kliknutím na ten­to odkaz si může­te pro­hléd­nout (stáh­nout) ofi­ci­ál­ní doku­men­ta­ci pale­to­vé­ho adap­té­ru Lean Adaptor Pallet, kte­rá obsa­hu­je popis a tech­nic­kou specifikaci.“