Zásady o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává JK Logistika a.s. se sídlem U Elektry 203/8, Praha 9 – Hloubětín, 198 00, IČ: 248 216 41 (dále jen JK Logistika a.s.)

JK Logistika a.s. dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti nebo e-mailem na adresu info@jklas.cz.

Zabezpečení Vašich osobních dat

JK Logistika a.s. dbá na bezpečnost osobních dat. Data jsou dostatečně chráněna a k osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba. Nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů. Vaším právem je požádat naši společnost JK Logistika a.s. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás na adrese info@jklas.cz

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné.

Práva poskytovatele osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

právo požadovat omezení zpracování;

právo osobní údaje opravit či doplnit;

právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

právo požadovat přenesení údajů;

právo na přístup k osobním údajům;

právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů. Tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se, jak zpracováváme následující osobní údaje, kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Přístup k údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. K předávání údajů dochází pouze ve výjimečných případech, vždy si ovšem pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše data předáváme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu;

osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zpracování osobních dat

Vašim sdělením osobních údajů se JK Logistika a.s. stává zpracovatelem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme e-mail, zaměstnavatele, jméno, příjmení, titul, funkce, datum narození, a to po dobu trvání obchodního vztahu k příslušné firmě (nejdéle však po dobu 10 let). Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění oprávněného zájmu Vašeho zaměstnavatele a z důvodu komunikace s Vámi a Vašim zaměstnavatelem.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem zaslání informací o našich produktech (které jsou předmětem obchodního vztahu), zabezpečení naší stránky, provozování naší stránky, zlepšování našich služeb. Tyto údaje dále nikam nepředáváme.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese info@jklas.cz nebo písemně na adresu JK Logistika a.s. se sídlem U Elektry 203/8, Praha 9 – Hloubětín, 198 00, IČ: 248 216 41

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 1. června 2020.

Můžete pokračovat zpět na Úvodní stránku.