Přepravní vozík Pallet Size Dolly

K.Hartwall logo

Přepravní vozík Pallet Size Dolly

Přepravní vozík Dolly o veli­kos­ti pale­ty doká­že pře­vá­žet pale­tu for­má­tů EUR, ISO i US o max. hmot­nos­ti 1000 kg, ale také kle­ce, KLT boxy apod. Je kom­pa­ti­bil­ní s ostat­ní­mi vle­če­ný­mi vozí­ky K.Hartwall a pou­ží­vá se pře­de­vším pro pře­pra­vu výrob­ků z lin­ky do skla­du. Oj se u pale­to­vé Dolly nachá­zí na roz­díl od ostat­ních výrob­ců na stra­ně pev­ných kole­ček, je tak dosa­že­no lep­ší­ho polo­mě­ru otá­če­ní. Velkou výho­dou je také mož­nost nabrat vozík na vid­li­ci VZV ze všech 4 stran. K.Hartwall dekla­ru­je vel­mi níz­ké nákla­dy na údrž­bu vozí­ku. Kromě základ­ní­ho rámu je mož­né v pří­pa­dě opo­tře­be­ní nebo poško­ze­ní vymě­nit veš­ke­ré kom­po­nen­ty vozí­ku. Vozík si může­te vylep­šit např. roho­vý­mi zaráž­ka­mi či pás­ko­va­cím zaří­ze­ním nebo ho může­te upgra­do­vat na Lean Shelf Wagon.

VIDEO: Tažné soupravy K.Hartwall (milkrun)

Tažné soupra­vy jsou slo­že­ny z taha­če a pře­prav­ních vozí­ků, kom­bi­no­vat lze růz­né dru­hy vozí­ků K.Hartwall.

Technické údaje 

Rozměry: 1200 x 800 (1000) x 275 mm
Hmotnost: 70 kg
Typ kole­ček: 2 pev­ná, 2 otoč­ná, polyuretan
4 otoč­ná, polyuretan
2 pev­ná, polyuretan
Velikost kole­ček: 150 mm
Nosnost: 1000 kg

Hlavní benefity:

fas|fa-square-full|

Kapacita až 1000 kg

fas|fa-square-full|

Vysoký polo­měr otáčení

fas|fa-square-full|

Kompatibilita s ostat­ní­mi vozí­ky K.Hartwall

fas|fa-square-full|

Dostupnost náhrad­ních dílů

fas|fa-square-full|

Možnost upgra­du na Shelf Wagon

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Pallet Size Dolly_technická specifikace_EN.pdf

„Kliknutím na ten­to odkaz si může­te pro­hléd­nout (stáh­nout) ofi­ci­ál­ní doku­men­ta­ci Pallet Size Dolly, kte­rá obsa­hu­je popis a tech­nic­kou specifikaci.“

Technické údaje 

Rozměry: 1200 x 800 (1000) x 275 mm
Hmotnost: 70 kg
Typ kole­ček: 2 pev­ná, 2 otoč­ná, polyuretan
4 otoč­ná, polyuretan
2 pev­ná, polyuretan
Velikost kole­ček: 150 mm
Nosnost: 1000 kg

VIDEO: Tažné soupravy K.Hartwall (milkrun)

Tažné soupra­vy jsou slo­že­ny z taha­če a pře­prav­ních vozí­ků, kom­bi­no­vat lze růz­né dru­hy vozí­ků K.Hartwall.

Hlavní benefity:

fas|fa-square-full|

Kapacita až 1000 kg

fas|fa-square-full|

Vysoký polo­měr otáčení

fas|fa-square-full|

Kompatibilita s ostat­ní­mi vozí­ky K.Hartwall

fas|fa-square-full|

Dostupnost náhrad­ních dílů

fas|fa-square-full|

Možnost upgra­du na Shelf Wagon

„Vyplňte for­mu­lář a my Vám zašle­me ceno­vou nabídku.“

Pallet Size Dolly_technická specifikace_EN.pdf

„Kliknutím na ten­to odkaz si může­te pro­hléd­nout (stáh­nout) ofi­ci­ál­ní doku­men­ta­ci Pallet Size Dolly, kte­rá obsa­hu­je popis a tech­nic­kou specifikaci.“