Movexx T1500-Clean Room

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

12 + 3 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1500-Clean Room slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1500 kg. Je výkon­něj­ší než T1000-CleanRoom, ale také těž­ší. To mu zajiš­ťu­je vyš­ší sta­bi­li­tu a odol­nost např. vůči mokré­mu či kluz­ké­mu povrchu. Jeho kon­struk­ce je vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, díky kte­ré se lépe čis­tí a udr­žu­je. Hodí se do pro­vo­zů s vyš­ší­mi hygi­e­nic­ký­mi náro­ky jako je far­ma­ceu­tic­ký či che­mic­ký prů­my­sl. Díky cer­ti­fi­ka­ci ATEX může být nasa­zen i do pro­vo­zů s nebez­pe­čím explo­ze. Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Máte-li vozík se 4 otoč­ný­mi koleč­ky, může­te zvo­lit tahač s dál­ko­vým ovlá­dá­ním, nebo např. MD1000, kte­rý je k tomu pří­mo určený.

Před zapo­je­ním taha­če k vozí­ku je nut­né změ­řit šíř­ku pro­fi­lu a zvo­lit správ­ný hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li však tahat růz­né šíř­ky pro­fi­lů, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je vesta­vě­ná a hodí se tak do pro­vo­zů s niž­ší vytí­že­nos­tí. Pro čet­něj­ší vyu­ži­tí dopo­ru­ču­je­me tahač s vymě­ni­tel­nou bate­rií (např. T1500-RVS), díky kte­ré může­te stroj vyu­ží­vat bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se výkon­něj­ší T2500-Clean Room a T6000-Clean Room.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, prá­del­ny, gastro a farmacii

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

fas|fa-bomb|

Vhodný do pro­stře­dí s nebez­pe­čím výbuchu (cer­ti­fi­ka­ce ATEX)

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|wifi_tethering|

Vakuové pří­sav­ky (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1500 kg
Baterie AGM vesta­vě­ná, 24 V, 22 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 105 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 1061 x 511 x 771 mm

Movexx T1500-Clean Room

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1500-Clean Room slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1500 kg. Je výkon­něj­ší než T1000-CleanRoom, ale také těž­ší. To mu zajiš­ťu­je vyš­ší sta­bi­li­tu a odol­nost např. vůči mokré­mu či kluz­ké­mu povrchu. Jeho kon­struk­ce je vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, díky kte­ré se lépe čis­tí a udr­žu­je. Hodí se do pro­vo­zů s vyš­ší­mi hygi­e­nic­ký­mi náro­ky jako je far­ma­ceu­tic­ký či che­mic­ký prů­my­sl. Díky cer­ti­fi­ka­ci ATEX může být nasa­zen i do pro­vo­zů s nebez­pe­čím explo­ze. Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Máte-li vozík se 4 otoč­ný­mi koleč­ky, může­te zvo­lit tahač s dál­ko­vým ovlá­dá­ním, nebo např. MD1000, kte­rý je k tomu pří­mo určený.

Před zapo­je­ním taha­če k vozí­ku je nut­né změ­řit šíř­ku pro­fi­lu a zvo­lit správ­ný hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li však tahat růz­né šíř­ky pro­fi­lů, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je vesta­vě­ná a hodí se tak do pro­vo­zů s niž­ší vytí­že­nos­tí. Pro čet­něj­ší vyu­ži­tí dopo­ru­ču­je­me tahač s vymě­ni­tel­nou bate­rií (např. T1500-RVS), díky kte­ré může­te stroj vyu­ží­vat bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se výkon­něj­ší T2500-Clean Room a T6000-Clean Room.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, prá­del­ny, gastro a farmacii

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

fas|fa-bomb|

Vhodný do pro­stře­dí s nebez­pe­čím výbuchu (cer­ti­fi­ka­ce ATEX)

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|wifi_tethering|

Vakuové pří­sav­ky (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1500 kg
Baterie AGM vesta­vě­ná, 24 V, 22 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 105 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 1061 x 511 x 771 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

5 + 5 =