Movexx T1500-RVS

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

11 + 10 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1500-RVS slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1500 kg. Oproti T1500 je jeho kon­struk­ce vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, díky kte­ré se lépe čis­tí a udr­žu­je. Hodí se do pro­vo­zů s vyš­ší­mi hygi­e­nic­ký­mi náro­ky jako potra­vi­nář­ství, che­mic­ký prů­my­sl atd. Je výkon­něj­ší než T1000-RVS, ale také těž­ší, pro­to je sta­bil­něj­ší a odol­něj­ší např. vůči kluz­ké­mu či mokré­mu povrchu. Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. S vaku­o­vý­mi pří­sav­ka­mi při­po­jí­te i nere­zo­vé nádo­by, kádě, var­ny apod. Máte-li vozík se 4 otoč­ný­mi koleč­ky, může­te tahač buď vyba­vit dál­ko­vým ovlá­dá­ním, nebo zvo­lit např. MD1000, kte­rý je k tomu pří­mo určený.

Před zapo­je­ním k vozí­ku je nut­né znát roz­mě­ry pro­fi­lu a zvo­lit správ­ný hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li tahat růz­né pro­fi­ly, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie zabe­re pár sekund, může­te tedy pra­co­vat bez ome­ze­ní. Údržba lithi­o­vé bate­rie je vel­mi snad­ná, navíc ji může­te dobí­jet kdy­ko­liv chce­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, prá­del­ny, gastro a farmacii

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|wifi_tethering|

Vakuové pří­sav­ky (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1500 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 105 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 770 – 1177 x 483 x 876 mm

Movexx T1500-RVS

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T1500-RVS slou­ží k mani­pu­la­ci nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 1500 kg. Oproti T1500 je jeho kon­struk­ce vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, díky kte­ré se lépe čis­tí a udr­žu­je. Hodí se do pro­vo­zů s vyš­ší­mi hygi­e­nic­ký­mi náro­ky jako potra­vi­nář­ství, che­mic­ký prů­my­sl atd. Je výkon­něj­ší než T1000-RVS, ale také těž­ší, pro­to je sta­bil­něj­ší a odol­něj­ší např. vůči kluz­ké­mu či mokré­mu povrchu. Zapojit za něj může­te např. vozík, kte­rý má 2 pohyb­li­vá a 2 pev­ná koleč­ka – nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. S vaku­o­vý­mi pří­sav­ka­mi při­po­jí­te i nere­zo­vé nádo­by, kádě, var­ny apod. Máte-li vozík se 4 otoč­ný­mi koleč­ky, může­te tahač buď vyba­vit dál­ko­vým ovlá­dá­ním, nebo zvo­lit např. MD1000, kte­rý je k tomu pří­mo určený.

Před zapo­je­ním k vozí­ku je nut­né znát roz­mě­ry pro­fi­lu a zvo­lit správ­ný hák – mecha­nic­ký nebo elek­tric­ký. Mechanický hák lze vyro­bit pro jaký­ko­liv pro­fil. Potřebujete-li tahat růz­né pro­fi­ly, urči­tě zvol­te elek­tric­ký hák. Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Výměna bate­rie zabe­re pár sekund, může­te tedy pra­co­vat bez ome­ze­ní. Údržba lithi­o­vé bate­rie je vel­mi snad­ná, navíc ji může­te dobí­jet kdy­ko­liv chce­te. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, prá­del­ny, gastro a farmacii

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdra­vot­nic­tví a farmacii

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potra­vi­nář­ství a gastro průmyslu

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|power|

Elektrický upí­na­cí hák (na přání)

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|wifi_tethering|

Vakuové pří­sav­ky (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 1500 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 20 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm, neznačící
Váha 105 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 770 – 1177 x 483 x 876 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

5 + 6 =