Movexx T3500

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

15 + 10 =

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T3500 slou­ží k mani­pu­la­ci těž­ké­ho nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 3500 kg. K taže­ní vyu­ží­vá přes 300 kg vlast­ní váhy a díky níz­ko polo­že­né­mu háku je ide­ál­ní pro zapo­je­ní vozí­ků s ojí. Se správ­ným hákem ale při­po­jí­te i vozí­ky bez oje. Díky ektric­ké­mu zdvi­hu háku je zapo­je­ní snad­něj­ší. Zapojit může­te např. vozík, kte­rý má 2 pev­ná a 2 pohyb­li­vá koleč­ka, nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač může­te dále vyba­vit např. modu­lem pro popel­ni­ce a odpad­ko­vé kon­tej­ne­ry či modu­lem pro nákup­ní koší­ky a letišt­ní zava­za­dlo­vé vozí­ky. Kombinací dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní a „pushing“ modu­lu může­te tla­čit něko­lik jed­no­tek nákla­du najed­nou za sebou – např. kle­ce nebo pře­prav­ky (viz video).

Baterie taha­če je vymě­ni­tel­ná pomo­cí sýs­té­mu pro snad­nou výmě­nu bate­rie (na přá­ní). Díky němu nemu­sí­te kvů­li nabí­je­ní stroj odsta­vit a může­te pra­co­vat napl­no bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také slab­ší T2500 a sil­něj­ší T6000.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|fitness_center|

Vhodný pro mani­pu­la­ci vel­mi těž­ké­ho nákladu

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|shopping_cart|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nákup­ní­mi vozíky

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|reply_all|

Systém pro snad­nou výmě­nu bate­rie (na přání)

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie (na přání)

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

fas|fa-sign-in-alt|

Modul pro tla­če­ní (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 3500 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 80 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 300 kg + 23 kg baterie
V x Š x D 750 – 1269 x 511 x 915 mm

Movexx T3500

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický ruč­ně vede­ný tahač T3500 slou­ží k mani­pu­la­ci těž­ké­ho nákla­du na koleč­kách do hmot­nos­ti až 3500 kg. K taže­ní vyu­ží­vá přes 300 kg vlast­ní váhy a díky níz­ko polo­že­né­mu háku je ide­ál­ní pro zapo­je­ní vozí­ků s ojí. Se správ­ným hákem ale při­po­jí­te i vozí­ky bez oje. Díky ektric­ké­mu zdvi­hu háku je zapo­je­ní snad­něj­ší. Zapojit může­te např. vozík, kte­rý má 2 pev­ná a 2 pohyb­li­vá koleč­ka, nebo ale­spoň 1 uza­my­ka­tel­né koleč­ko či pomoc­né koleč­ko. Tahač může­te dále vyba­vit např. modu­lem pro popel­ni­ce a odpad­ko­vé kon­tej­ne­ry či modu­lem pro nákup­ní koší­ky a letišt­ní zava­za­dlo­vé vozí­ky. Kombinací dál­ko­vé­ho ovlá­dá­ní a „pushing“ modu­lu může­te tla­čit něko­lik jed­no­tek nákla­du najed­nou za sebou – např. kle­ce nebo pře­prav­ky (viz video).

Baterie taha­če je vymě­ni­tel­ná pomo­cí sýs­té­mu pro snad­nou výmě­nu bate­rie (na přá­ní). Díky němu nemu­sí­te kvů­li nabí­je­ní stroj odsta­vit a může­te pra­co­vat napl­no bez ome­ze­ní. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na uží­vá­ní. Vyrábí se také slab­ší T2500 a sil­něj­ší T6000.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: skla­dy, letiš­tě, nemoc­ni­ce, super­mar­ke­ty, prá­del­ny, hote­ly, esho­py, zásil­ko­vé a pře­prav­ní spo­leč­nos­ti, výro­ba, prů­my­sl, distribuce…

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

mt|fitness_center|

Vhodný pro mani­pu­la­ci vel­mi těž­ké­ho nákladu

mt|rv_hookup|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s pří­věsy, val­ní­ky a podvalníky

mt|local_airport|

Vhodný pro trans­port zava­za­del na letišti

et|icon_trash|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s popelnicemi/odpadkovými kontejnery

mt|shopping_cart|

Vhodný pro mani­pu­la­ci s nákup­ní­mi vozíky

mt|done_all|

Vhodný pro vnitř­ní i ven­kov­ní prostory

mt|reply_all|

Systém pro snad­nou výmě­nu bate­rie (na přání)

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie (na přání)

mt|tune|

Nastavitelná řídí­cí oj

mt|av_timer|

2 nasta­vi­tel­né rychlosti

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

fas|fa-sign-in-alt|

Modul pro tla­če­ní (na přání)

mt|settings_remote|

Dálkové ovlá­dá­ní (na přání)

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 600 W, 24 V DC, 100 rpm
Tažná síla až 3500 kg
Baterie AGM, vesta­vě­ná, 24 V, 80 Ah
Max. rych­lost 4,7 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 300 kg + 23 kg baterie
V x Š x D 750 – 1269 x 511 x 915 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

10 + 3 =