Movexx T1000-Platform RVS

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Movexx video

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

8 + 4 =

Základní informace

Elektrický tahač T1000-Platform RVS s plo­ši­nou pro sto­jí­cí­ho řidi­če slou­ží k taže­ní nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 1000 kg. Jeho kon­struk­ce je na roz­díl od T1000-Platform vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, lépe se tedy čis­tí a udr­žu­je. Hodí se hlav­ně do pro­vo­zů, kte­ré mají vyš­ší náro­ky na hygi­e­nu – např. nemoc­ni­ce, lékár­ny, farmaceutické/potravinářské fir­my apod. Ulehčí mani­pu­la­ci na del­ší vzdá­le­nos­ti. Pomocí mecha­nic­ké­ho háku lze tahat buď pře­prav­ní vozí­ky s ojí, nebo uchy­ce­ním za pro­fil vozí­ku. S elek­tric­kým zdvi­hem háku je zapo­je­ní snad­něj­ší. Pořizujete-li taž­nou soupra­vu, dopo­ru­ču­je­me vyso­ce kva­lit­ní pře­prav­ní vozí­ky od K.Hartwall. Všechny jsou spo­lu kom­pa­ti­bil­ní, tak­že je může­te kom­bi­no­vat. Tahač T1000-Platform RVS vel­mi jed­no­du­chý na pou­ží­vá­ní, ale i na ser­vis a údržbu.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Na roz­díl od vět­ši­ny taha­čů nemu­sí­te po vybi­tí stroj odsta­vit a dlou­ze měnit bate­rii. Prostě vez­me­te novou, vymě­ní­te a jede­te. Výměnu zvlád­ne kaž­dý a ušet­ří­te dost času. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, lékár­ny, far­ma­ceu­tic­ké a potra­vi­nář­ské spo­leč­nos­ti apod.

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdravotnictví

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potravinářství

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo si chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?“

Technické údaje

Výkon 420 W, 24 V DC, 140 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 36 Ah
Max. rych­lost 6,6 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 110 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 1261 x 450 x 1226 mm

Movexx T1000-Platform RVS

elektrické tahače a manipulátory movexx, logo

Základní informace

Elektrický tahač T1000-Platform RVS s plo­ši­nou pro sto­jí­cí­ho řidi­če slou­ží k taže­ní nákla­du do cel­ko­vé hmot­nos­ti až 1000 kg. Jeho kon­struk­ce je na roz­díl od T1000-Platform vyro­be­na z nere­zo­vé oce­li, lépe se tedy čis­tí a udr­žu­je. Hodí se hlav­ně do pro­vo­zů, kte­ré mají vyš­ší náro­ky na hygi­e­nu – např. nemoc­ni­ce, lékár­ny, farmaceutické/potravinářské fir­my apod. Ulehčí mani­pu­la­ci na del­ší vzdá­le­nos­ti. Pomocí mecha­nic­ké­ho háku lze tahat buď pře­prav­ní vozí­ky s ojí, nebo uchy­ce­ním za pro­fil vozí­ku. S elek­tric­kým zdvi­hem háku je zapo­je­ní snad­něj­ší. Pořizujete-li taž­nou soupra­vu, dopo­ru­ču­je­me vyso­ce kva­lit­ní pře­prav­ní vozí­ky od K.Hartwall. Všechny jsou spo­lu kom­pa­ti­bil­ní, tak­že je může­te kom­bi­no­vat. Tahač T1000-Platform RVS vel­mi jed­no­du­chý na pou­ží­vá­ní, ale i na ser­vis a údržbu.

Baterie taha­če je snad­no vymě­ni­tel­ná. Na roz­díl od vět­ši­ny taha­čů nemu­sí­te po vybi­tí stroj odsta­vit a dlou­ze měnit bate­rii. Prostě vez­me­te novou, vymě­ní­te a jede­te. Výměnu zvlád­ne kaž­dý a ušet­ří­te dost času. Na jed­no nabi­tí vydr­ží tahač pra­co­vat 8 hodin a více v závis­los­ti na užívání.

mt|gps_fixed|

Vhodný pro: nemoc­ni­ce, lékár­ny, far­ma­ceu­tic­ké a potra­vi­nář­ské spo­leč­nos­ti apod.

mt|train|

Vhodný pro mil­krun taž­nou soupra­vu, např. k záso­bo­vá­ní výroby

fas|fa-toggle-on|

Vhodný pro při­po­je­ní k vozí­kům s ojí

fas|fa-heartbeat|

Vhodný pro mani­pu­la­ci ve zdravotnictví

mt|restaurant_menu|

Vhodný pro mani­pu­la­ci v potravinářství

mt|battery_charging_full|

Lithiová bate­rie v základu

mt|flash_on|

Elektrický zdvih háku (na přání)

mt|all_inclusive|

Provoz bez ome­ze­ní díky snad­no vymě­ni­tel­né baterii

mt|build|

Jednoduchý na údržbu

mt|update|

Testování zdar­ma

„Přejete si zaslat ceno­vou nabíd­ku? Nebo chce­te Movexx nej­pr­ve bez­plat­ně vyzkoušet?

Technické údaje

Výkon 420 W, 24 V DC, 140 rpm
Tažná síla až 1000 kg
Baterie Lithium, vymě­ni­tel­ná, 25.6 V, 36 Ah
Max. rych­lost 6,6 km/h, nastavitelná
Kola Celopryž, ø250×80 mm
Váha 110 kg + 12 kg baterie
V x Š x D 750 – 1261 x 450 x 1226 mm

Movexx datasheet

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Náhled pdf technické specifikace tahačů movexx, obsahuje technická data, základní a doplňkovou výbavu a seznam náhradních dílů

Oficiální PDF dokumentace Movexx

  tech­nic­ká spe­ci­fi­ka­ce stroje

  pře­hled pří­slu­šen­ství a vybavení

  pře­hled náhrad­ních dílů

Nechte si zaslat kompletní technickou specifikaci k tomuto modelu Movexx v PDF!

Souhlas se zpra­co­vá­ním osob­ních údajů

4 + 10 =